Pojedinosti o prijavi i obrasci potrebni za prijavu dostu­pni su na mrižni stranica U­reda, Ministarstva vanjskih i europskih poslov i velepo­s­lan­stav nadležnih za državu na ku se Javni natječaj odnosi.

ZAGREB — Za programe organizacijov hrvatskoga ise­ljeničtva Hrvatska je za ovo lj­e­­to izdvojila 3, 5 milijuni kun (približno pol milijuna eurov), a dodilit će ih temeljem Javno­ga natječaja na ki se spomen­u­te organizacije moru prijaviti do 5. oktobra. Pet tisuć kun (670 E) najmanji je iznos ki u­druge, zakl­a­de, vjerske i dru­ge organizacije moru prijaviti i u­govoriti po po­jedinom projektu, najveći je 80 tisuć kun (kih 1.100 E), predvidjeno je Javnim natječa­jem ki je raspisao Središnji dr­žavni ured za Hrvate izvan Hr­vatske.

Svoje programe moru prijaviti organizacije hrvatskoga is­eljeničtva iz svih europskih i prikmorskih držav u ki djelu­ju, njih 29. Prioritetna podru­čja su razvoj organizacijov hrvatskoga iseljeničtva, kultura, obrazovanje i znanost, šport, turizam tr ostali projekti ki pri­donosu očuvanju nacionalnoga identiteta i jačanju odnosev izmed iseljene i domovin­ske Hrvatske.

Prijaviti se moru registrirane organizacije ke obavljaju dje­latnosti i aktivnosti ke su pred­met financiranja i ki promiču uvjerenja i cilje ki nisu u suprotnosti s hrvatskim Ustavom i zakoni ili pravnim poretkom matične države.

Pojedinosti o prijavi i obras­ci potribni za prijavu dostupni su na mrižni stranica Ureda https://hrvatiizvanrh.gov.hr/natjecaji-574/574, Ministarstva vanjskih i europskih poslov i v­eleposlanstva nadležnih za državu na ku se Javni natječaj odnosi.

Isti iznos, 3, 5 milijuni kun organizacijam hrvatskoga ise­ljeničtva dodiljen je i lani, do­stali su ga programi organizacijov iz 21 zemlje, najveć iz Nimške (12), Austrije (11) i Kanade (10).

Program potpore hrvatskim zajednicam u iseljeničtvu, Sre­dišnji državni ured provodi od 2012. ljeta, u početku je bio na­mijenjen samo manje razvijenim državam, no od 2018. na njega se moru prijaviti i programi hrvatskoga iseljeničtva iz svih europskih i prikmorskih držav u ki djeluju hrvatske zajednice.

(Hina)

Kategorije