Petar Tyran

Tradicija adventskih sajmov je jako proširen u  Austriji pred svim i u Be­ču a odanle je ova tradicija preplavila u Hrvatsku a pred svim u Zagreb. Zagrebački gradonačelnik veli da bi zagre­bački advent bio znatno lip­ši i intimnije nego je bečki, jer se proteže kroz cijeli stari Gornji Grad ali i po cijelom Zrinjevcu. Sām gradonačelnik Zagreba Milan Bandić glasno priznaje da je ovu ide­ju kopirao u Beču ali da je u medjuvrimenu zagrebački d­a­leko pretekao bečki. Jer u Be­ču ima bezbroj adventskih sajmov od kih je najveći vje­rojatno ov pred Vijećnicom. Ali gdo ima lazno, more rado pohoditi i sajam u Schönbrun­nu, ili i u nekadašnjem Hrvatskom Selu, na sadašnjem Spittelbergu. A uza to ima još brojnih manjih adventskih sajmov ki imaju i posebnu hrvatsku natuknicu, tako na priliku po prvi put i na vrtu pred sidišćem Udruge hrvatskih poduzetnikov u Ausstellungsstraße u 2. gradskom kotaru. Dva dane je bio otvo­ren i adventski sajam u Hrvatskom centru u Beču, ki je sigurno jedan od najintimnijih hrvatskih adventskih sajmov.

Ne samo da ovde izla­žu pretežno Hrvatice i Hrva­ti svoje domaće proizvode, je cijeli ambijent pretežno hrvat­ski i s puno ćuti i odanosti priredjen. Vjerojatno i zbog toga, jer uz odrasle je ovde i mjesta i za dicu, naime u čuvarnici Viverici na prvom katu kade su se dica uz stru­čno podvaranje mogla vježbati u misenju i pečenju bo­žićnoga peciva. Ako pak još i živa muzika odgovara ovo­mu vr­i­menu i raspoloženju onda to more začarati publiku i joj dati ipak ćut tepline i mali kusić toga adventskoga dočekivanja u miru i premišljavanju — o čemu svi govoru ali ča rijetko ki zaista i doživljava a još manje uži­va: zbog stresa i žurbe.

Ovakove adventske sajme moremo pohoditi i uživati i u ne­ki naši seli širom Gradiš­ća u oni, u ki je težišće ne sa­mo na punču i zakipljenom/za­kuhanom vinu, nego ki uza to nudu dodatni adventski program bilo to u čitanju ili jačka. Sigurno meda te broji i Filež ali sličnih inicijativov imamo u susjednom Mjenovu i u drugi seli, kako i kod Tr­u­dice Domnanović u Borištofu, jer svi kanu sudjelovati u ovom „mirnom adventskom premišljavanju“. Ali se malo komu zaista i ugo­da, no barem je dobrotvorno i u korist karitativnim svrham, jer svi be­ru za nešto i u nečiju korist. I nikada ljudi nisu ta­ko dare­žljivi kako su pred Božići, ča najbolje kaže i dobrotvorna akcija »Svitlost u škurinu«.

No ipak su najbolji i najlipši oni adventski sajmi u ki se u miru more skupa siditi i si povidati, kade moremo ma­lo ča pojisti i popiti i slušati predivne hrvatske jačke. To  bi bilo vjerojatno još čuda već moguće, ako bi ljudi ma­lo već razmišljali čega svega imamo, ča bi mogli i adventskoga i božićnoga na hrvat­skom nuditi našim ljudem! 

Kategorije