CrikvEni zbor Svetoga Lov­renca Trajštof pod peljanjem stud. nadsavj. mag. Zlatke Gieler ima jur dugu tradiciju u ovom selu na Poljanci i je poznat širom Gradišća. Ov zbor je utemeljen u jeseni 1965. kao mišoviti zbor pod peljanjem Zlatke Gieler. U prethodni ljeti je ženski ansambl uz peljanje školnika i kantora Alfonsa Kornfeinda bio oblikovao sv. maše pri­likom crikvenih svetačnosti. Zbor je po intenzivni proba prvi put stupio na pozornicu na Božić 1965. U sljedeći ljeti je po tradiciji nastupao na Božić, na Vazam, na Tijelovu kao i pri drugi poseb­ni i istaknuti prilika. Na pro­gramu su bile kompozicije i jačke na hrvatskom jeziku i djela svitovne literature kao na primjer Mozartov „Ave verum“. Uvježbali su i neko­liko mašov i psalmov Štefana Kočiša, ki sprohadja ov zbor od početka.

TRAJŠTOF — U medjuvrimenu je Zbor Svetoga Lovrenca u Trajštofu ustoličio »Dan cri­kvene muzike« u mjesnoj cri­kvi, ka ne samo da je zmožna nego ima i dobru akustiku (ča se ne more reći za sve crikve).

„Duša moja za to­bom žaja, Gospodine“ je bilo geslo ljetoš­njega dana crikvene muzike u nedilju, 25. novembra. Zlatka Gieler je opet zajvežbala vrlo zahtjevan program i tim kaže da ne samo ona teži za sve vi­šom kvalitetom i atraktivnosti crikvene literature, nego da i čla­ni zbora odobravaju i se žrtv­u­ju, jer uvježbavanje ovakovoga programa ne samo da je n­a­poran posao nego potribuje i puno probov. Nagrada za sve to je pak uspjeh pri ovom jednom jedinom koncertu, nagra­da je i brojna publika a pred svim i nje aplauz. A to su člani ovoga zbora uz peljanje Zlatke Gieler i prateći muzičari zaista i zaslužili.

Program je počeo s „Duša mo­ja moja za tobom žaja“ Št­e­fana Kočiša ka je koncertu uje­d­no dala i geslo. Po pozdravni ri­či dušobrižnika mag. Davida Grandića u zastupničtvu mjesnoga farnika kanonika mag. Željka Odoba­šića, ki je u isti čas boravio u Varaždinu pri posvećenju novoga biškupa, mons. Bože Radoša, je koncert nastavio s „Messe in G-Dur“ Franza Schuberta (Kyrie, Credo, Sanctus, Benedic­tus i Agnus Dei). Slijedio „Klarinettenquintett, 2. stavak“ W. A. Mozarta u izvedbi Kathrin Gstöttenbauer. Nadalje su bili svirači Sandra Gekele (klavir), Michaela Schütz, Sophie Ku­gler, Gitte Lentsch, Francesca Cattaneo (sve vilina), Corina Guillen (viola) i Alexander Guillen (violoncello). Tekste za premišljavanje je čitala Elvira Gruber.

Koncert je nastavio s Bach­o­vim „Hvalimo Boga“ i Haydn­o­vim „Du bist’s dem Ruhm und Ehre gebührt“ a pak Kočiševom „Zdrava Marija“, Bruckn­e­rovim „Ave Maria“ i „Ave Ma­ria“ L. Cherubinija. Izričito hrvatski dio je bila poznata „Vi­lo moja“ (Badurina, Juretić) i „Jalta, Jalta“ (Alfi Kabiljo)

Solisti su bili Claudia Meller (sopran) kao i Julija Kornfeind, Daniela Erber i Aida Radić (sve sopran), Matijaš Vajković (tenor) kao i Ewald Höld (bas).

Kako piše o povijesti ovoga zbora „…po 11-i ljeti je došlo do krize i namjesto mišovitoga su utemeljili dičji zbor. Ov zbor je isto nastupao u crikvi i pri posebni priredba. Snimljene su CD-jke i kasete s jačkami i povidajkami. A kad su dica bila odrasla, su opet  reaktivirali mišoviti zbor.“

U 80-i ljeti 20. stoljeća je zbor dvakrat oblikovao sv. ma­šu na radiju. Tom prilikom je Štefan Kočiš komponirao »Trajštofsku mašu« za Zbor sv. Lovrenca i za instrumentalni ansambl. Jedan od vrhuncev u povijesti zbora je bilo sudjelovanje pri papinoj maši 1988. ljeta. Otkada je trajštofska cri­k­va 1983. dostala nove orgulje, svako ljeto 22. novemb­ra, na dan sv. Cecilije, svečuju »Dan crikvene muzike s koncertom«.
                   

(uredn.)

Kategorije

Slike