Hrvatskom kulturnom na­gradom za narašćaj »Mini-Metron« Hrvatskoga centra u Beču za 2018. ljeto odliko­vana su omladinska naticanja u jačenju i recitiranju pjesmic, Grajam i Recital u organi­zaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Ova naticanja priredjuju alternirajući jedno lje­to Grajam a dr­u­go Recital. Pri dodjeli nagrade srijedu, 29. maja u H­r­vatskom centru u Beču na­gla­sila je glasno­govornica žirija i moderatorica ovoga svetačnoga veče­ra, Lidija Novak da „je ovo nagrada za mla­de n­adarene lju­de i mla­de inicija­tive ili kolektive ki djelaju u korist mladih.

A „mini“ ne znači, da je nagrada manje vridna od „velikoga Metrona“, ali ova­ko je ime i smisao naziva više manje i razumljivo za one, ki vladaju samo ni­m­škim jezikom.“ Nagradu su za Hkd iz ruk potpre­d­sjednice Hrvatskoga centra mag. Terezije Stojšić preuzeli inicijatori Recitala i Grajama akademik dr. Nikola Benčića i stud. nadsav­jetnica mag. Zlatka Gieler.

BEČ — Još 1998. ljeta su ova dvoja naticanja bila pokrenula tadašnja predsjednica Hkd-a Zlatka Gieler. Ona se veseli nagradi i je gizdava da je ide­ja, ku su bili imali Nikola Ben­č­ić i ona ostala dugotrajna. Glavni cilj im je bio očuvati jezično znanje hrvatskoga.

Pred prilično 20 ljeti su bili pokrenuli ova naticanja s ciljem da se očuva i obdrži hrvatski jezik. „Pred svim kod jačenja sam vidila, da su dica rado jačila po englesku“, je rekla Z. Gieler. „Onda sam mi­s­lila da mora­mo nešto preminiti.“

Lidija Novak se je posebno zahvalila Elektrikerom za in­tro i muzičko obli­kovanje ovoga večera. Elektrikeri su lani sve­čevali 15-ljet postojanje na čem im je još jednoč čestitala i s ovoga mjesta! Sedm­eročlani žiri unutar Hrvatskoga centra  na­grade »Mini-Metron« za 2018. lje­to je jednoglasno odlikovao Grajam & Recital, naticanja Hkd-a za mlade u re­citiranju i jačenju i to povo­dom 20-lje­t­noga postojanja — skupa s Dvo­jezičnom dičjom grupom Viverica, ka je lani svečevala 25-ljetni jubilej. 

Dobitnike Recitala su prilikom proslave u Beču predst­a­vili Vanja Hauptmann iz Uz­lopa i Benjamin Kuzmić iz Mjenova, ki su nam recitirali pjesmice Miloradića i Antona Leopolda i Lajosa Škrapića.

Dobitnike Grajama – Gra­dišćanske Jačke Mladih su za­stupali Saraja Hauptmann iz Uzlopa, Tim Lentsch iz No­voga Sela, Dorotea Kuzmić, Karla Borota i Katarina Zvo­narić iz Mjenova (njevu jačku „Nema ribice“ su uživo pratili Eletriker).

Kako je naglasila Lidija No­vak „…budućnost Krowodn­rocka je osigurana, i u ženski ruka! Koliko su dobra i važna ovakova naticanja, ponekad jur i putokaz za budućnost, za to je dobar primjer Klaudija Fel­linger, dobitnica Grajam-a 2006. i danas diplomirana pe­dagogica za pjevanje/jačenja (ka je držala laudaciju za Gra­jam) i dobitnica Recitala u 2007. kao i Grajama 2006. lje­ta a danas član kazališne gru­pe Fileža (držala lauda­ciju za Recital) Štefanija Fazekas.“ 

Pred prilično 20 ljet su bili pokrenuli ova naticanja s ciljem da se očuva i obdrži hrvatski jezik. „Jako mi je drago da se to još cijeni ča smo pokre­nu­li“, je rekla Z. Gieler i naglasila u svoji riči zahvale i veliko za­dovoljstvo da se je ovako us­pješno nastvilo s ovimi dvimi naricanji Naticanja Grajam i Recital da su se jako dobro razvila. Pred svim kod Grajama je već­krat bilo potribno da se organiziraju pretkola zbog velikoga broja najavov. A ljetos su i pri Recitalu podilili naja­vljenu di­cu na dva dane zbog visokoga broja sudionikov.

Svetačna dodjela i ovoga »Mi­ni-Metron-a« je u konačnici bi­la velika fešta pred svim mladjih i najmladjih — ča se je pokazalo i u tom da koliko pred svim i mladih ljudi je došlo na ovu proslavu u Hrvatski centar pod krov brojnih hrv. udrug.

(ured.)

Kategorije

Slike