Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina

Datum: 
čet, 08/06/2020 - 20:00

UZLOP — Tamburica uz oganj u organizaciji Čelajevoga malina; točnije informacije tel. 02684/2209
www.cselley-muehle.at

- Četvrtak, 6. augusta Tamburica Cindrof (20.00)
- Četvrtak, 13. augusta Tamburica Uzlop (20.00)
- Četvrtak, 20. augusta Tamburica Štikapron (20.00)
- Četvrtak, 27. augusta Tamburica Trajštof (20.00)

Pri svakom vrimenu, ulaznina: dobrovoljni dari — uz rezervaciju stolov info@cselley-muehle.at

Banka se gasi zbog lažiranja bilancov i pronevjere

Austrijska banka Commerzialbank Mattersburg do­stala je nalog da odmah ob­u­­stavi djelo zbog sumnje u la­žiranje bilancov i pronevjere. „Ni ne razmišlja se o nastav­ku poslovanja banke. Ta ba­n­ka mora se likvidirati“, po­ručio je zemaljski poglavar Gradišća Hans Peter Dos­kozil. Šef ove regionalne ban­ke iz Matrštofa s podružnicami u okolišni seli, Martin Pucher je, po prvom saslu­ša­nju podnio ostavku, a podnio je i protiv sebe prijavu.

30 ljet borbe za prava Hrvatov u Vojvodini

Prije 30 ljet, 15. julija 1990. u Subotici je voljom 221 iza­slanika iz svih krajev Vojvodine na Osnivačkoj skupšćini utemeljen Demokratski sa­vez Hrvata u Vojvodini.

SUBOTICA — Rič je o poli­tičkoj organizaciji vojvodjan­skih Hrvatov ka je Statutom od­redjena kao institucija „u koj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrva­tov u Vojvodini (Bunjevcev, Šokcev i drugih Hrvatov u Voj­vodini) radi ostvarivanja političkih, kulturnih, gospodarskih i drugih ciljev“.

Maske bi se mogle prije vratiti, nego ča to neki vjeruju — rekordnih novozaraženih

Kako se zaraza koronavirusom iz dana u dan sve već širi u Austriji, ponovno upe­ljanje nošenja zaštitnih ma­skov u širjem javnom pros­to­ru, na austrijskoj saveznoj r­azini, sve je bliže i izgledni­je. To je potvrdio i ministar zdravlja Rudolf Anschober u petak 17. julija na konferenciji za novinare u Beču, izvijestivši javnost o aktualnom epidemiološkom stanju u zemlji.

Tagovi: 

Od hrvatskoga do dvojezičnoga dekanata: od nekad Velikoga Borištofa do Trajštofa!

Petar Tyran

U crikvenovjerskom pogl­e­du Hrvatski dekanat je nekad bio ponos gradiš­­ćanskih Hrvatov, pred svim onih u sridnjem Gradišću, ki su se držali za najčvršće ne samo u hrvatskom jezičnom pogledu nego i na području hrvatskoga školstva, izdava­nja hrvatskih školskih knjig, a ne na zadnje i u vjerskom pogledu. U crikveni posli u hr­vatski seli sridnjega Gradiš­ća nije bilo pitanje, će li biti nešto po hrvatsku. To je bilo po sebi razumljivo a niti lju­di a još manje duhovniki ništ dr­u­go ne bi dopustili, bolje re­če­no: ne bi ni razmišljali o tom ćedu li omalovažiti, zanema­ri­ti hrvatsku rič. Ovde je hrvatstvo bilo po sebi razumlji­vo. A zato sridnje Gradišće i nije moglo niti nije kanilo ra­zumiti brzu asimilaciju na jugu a još manje na sjeveru Gradišća. To je: asimilaciju ka je počela u politički krugi, a pak se je nastavila prik mu­zičko-folklornih krugov i je za­vršila na kraju i u instituciji Crikvi, u crikva po nekad naj­većim dijelom hrvatski seli, od kih je npr. Cindrof, Vul­kaprodrštof, a da ne govorimo npr. o Pandrofu po bro­ju stanovnikov veći nego sva hr­vatska sela sridnjega ili južnoga Gradišća skupa. Dakle ako smo izgubili hrvatsku rič u ti seli na Poljanci i na Hati u jednom selu smo izgubili već Hrvatic i Hrvatov nego u ostali kraji Gradišća skupa!