Vukman-Artner: Imerzivno podučava­nje je važno za gradišćanske Hrvate!

Pri razgovoru u Centru srijedu navečer u Beču je gost Petra Tyrana bila nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću, mag. Karin Vukman-Artner. Glavna tema je bila nova metoda podučava­nja imenom imerzija, ku su upeljali početo s ovim škol­skim ljetom na dvojezični os­novni škola sridnjega i južnoga Gradišća. Imerzija zn­a­či jedan tajedan podučavaju po hrvatsku a drugi tajedan po nimšku. Ali dosada to još funkcionira samo dijelom, je rekla nadzornica K. Vu­k­man-Artner. Počeli su na ne­ki škola sridnjega i južnoga Gradišća, dokle za sje­ver još išće praktikabilno rješe­nje. Svaka škola da si je sas­tavila koncept, po kom ne­ka se počinje korak po korak.

BEČ — Učenje zna biti dosadno, suhoparno i naporno. Ali ne i imerzijom, novom nastavnom metodom upeljanoj ovo školsko ljeto u dvojezič­ne osnovne škole u sridnjem i ju­ž­nom Gradišću. Učenje po prin­cipu imerzije, ča znači ta­je­dan dan nastave, podučavanja na hrvat­skom jeziku, a tajedan na nim­škom, je zanimljivo, motivirajuće i učinkovito, tvrdi nad­zornica za manjinsko školstvo u Gradišću mag. K. Vuk­man-Artner, ka je bila gost tribine u Hrvatskom centru u Beču.

Prezentacija knjige »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov ...«

Datum: 
pon, 10/22/2018 - 18:00

TRAJŠTOF (22. oktobar) — Prezentacija knjige slavistice Silvije Bucolić »Vile i viške kod gradišćanskih Hrvatov u svitlu pism­e­nih izvorov, usmene predaje i etimološkoga promatranja«;

refere­n­ti: mag. Silvija Bucolić, prof. dr. Georg Holzer, dr. Nikola Ben­čić;

muzičko oblikovanje: Heinz Hoff­mann,

pandiljak, 22. X. (18.00); Socijalni centar, Flugplatzstr. 8.

7. Festival klapov

Datum: 
sub, 10/20/2018 - 19:00

NOVO SELO — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću u suradnji s Hatskim kolom u Novom Selu poziva na 7. Festival klapov u Gradišću;

nastupaju:   Basbaritenori (A-SK), Šara klapa (A), Golubice (H), Pinkovac (A), Ravnica (SK), Pujanke (A), Dičaki (A),   Biseri (H) i Grac (A);

za kulinariku skr­bi Hatsko kolo;