Primarne oznake

Datum:

20/10/2018 - 19:00

MJENOVO (20. oktobar) — U okviru »Austrija čita« Nikola Benčić predaje o „Iseljenju gradišćanskih Hrvatov u Ameriku“;

subotu, 20. X. (19.00) na farofu.