„Gradišćanskohrvatska rožica“ Gizela Čenar i ljubav prema muziki i tamburi

Petar Tyran

Nije potribno, da joj još nasadimo korunu —- tu smo jur nasadili, a pred svim: tu korunu si je jur sa­ma na­sadila sa svim tim ča je dobroga, važnoga i glasovito­ga činila u prošlosti. Ali u tu korunu, ka je u toj svojoj vri­d­nosti i ugledu i sjaju rasla od ljeta do ljeta, joj moramo u­graditi novi, morebit najvri­d­niji do sada dragi kamen, ili najsvitliju djundju, biser. A zač? Zato kad je sa svojim školskim tamburaškim ansa­m­blom Panonci, s peti do sada nosačev zvuka, s trideset ljet podučavanja u Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji, a vrh svega toga i svojim zala­ganjem za hrvatski jezik, a  nad svim i kulturnim djelova­njem na području izvedbe hr­vatske, pred svim i domaće narodne glazbe.

GUARDIAN o propusti suda u Den Haagu

Analizirajući propuste ha­šk­o­ga suda, ugledni britanski list Guardian nagadja kako i smrt Slobodana Miloševi­ća nije bila potpuno prirodna (?) Ovde donosimo dio članka ki odgovara naslovu:

LONDON — O Praljkovom samoubojstvu pisali su i svi svitski mediji, a ugledni Guardian analizira i kako je mogu­će da je optuženik mogao unijeti otrov u sudnicu. Ističe i kako ovo nije prvo samouboj­stvo tr kako su se do sada dva Srbini obisila u ćelija, a naga­djaju i kako smrt Sl. Miloševića nije bila baš priro­dna.

Tagovi: 

Potisnuta istina o bosanskom boju – Sram svih nas a RS ugrožava egzistenciju BiH (1)

To su dva naslovi iz nimških dnevnih novin Die welt. Ovo ide i uz prijašnje članke u Hrvatski novina o BiH (B­o­sanski Kongres, Seršić i Inzko). U komentaru člankov iz Die Welt, kaže se na kraju Večernjakovoga teksta (Stipe Puđa): „I zbog ne­snalaženja (Chr. Schw. Schil­linga, vidi zdola), Hrvati u BiH su dopeljani u situaciju da ih se kao konstitutivni na­rod, nakon svega marginalizira i obespravljuje u njevoj domovini BiH“. Iz uredni­čkoga komentara „Sram svih nas“ R. Festingera:

Hinju nas i plinju za malo sriće…

Kumaj nas gdo tako hinji kot kozmetička industrija. Reklama nam svega obiće, ča ne more držati, a mi nasjedemo. I tako ćedu i ljetos opet mnogi kozmeti­čki artikl ležati pod božićnim drivom. A pokidob da je Božić, se daruju malo draži dari, ar izgledati dobro nam je ča vridno. Ako smo se kroz ljeto njegovali pr­o­sječnimi produkti, neka sad ima prednost luksuz. Svako domaćin­st­vo oko 400 € ula­že u kosmetiku. Ali nastajemo i lipši i mladji, čim već pinez trošimo na drage produkte? Držu ti produkti to, ča obiću?

Tagovi: 

Ste znali? - Krmite ptice stoprv kad je sriž!

Popularno je zimi krmiti pti­ce i tako pridonašati svoj dio obrambi živin. Ali po­stoju različni pogledi o tom, je li je spametno zimi krmiti ptice. Od krmljenja naime profitira samo šakica ptic, sinice (Mei­sen), zebe (Fin­ken), drozdi (Dros­seln) i sun­čenke (Ro­t­kehl­chen), ada one, ke ionako nisu ugrožene. Uza to se pticam mnogokrat nudi kr­ma, ka im more naškoditi. Pri kr­mljenju moremo gledati divlje pti­ce.

Tagovi: