S konobarOM ili s konobarEM

Ovput nastavljamo s našimi napomenami u vezi s instru­mentalom muškoga roda, o čemu smo u zadnem broju počeli pisati.

Kod minjanja nastavka –om u –em imamo i odstupanja:

1) Razlog tomu odstupanju more biti laglji izgovor riči. Tako je normirano na pri­mjer zecom, Bečom, misecom, keljom, hmeljom… jer je „zecem, Bečem, misecem, ke­ljem, hmeljem…“ teško za izgovoriti. Ovde se zbog disimilacije ne minja o u e, ia­ko osnova riči završava na meki suglasnik (palatal).

Forum Savjetov da bi podržavali dijalog med narodnosti i državom

Petar TyranKratko pred izbori za Na­cionalno vijeće 15. okto­b­ra su javili glasnogovorniki svojih stranak u pogledu na narodne grupe. Povezano s „nemarnim i jezično pogrišnim rješenjem ka­šti­­ge za Branka Kornfeinda“, ki je potribovao hrvatski službeni jezik u slučaju navodne prebrze vožnje u Bortanskom ko­taru javio se je i zastupnik u Parlamentu Niki Berlaković (Övp) i je u izjavi potribovao korektno korišćenje službenoga jezika ča se tiče jezikov narodnih grup.

Austrija — zemlja partner 13. »Sajma stipendijov i visokoga obrazovanja«

Republika Austrija bit će ze­mlja partner na 13. »Sajmu stipendijov i visokoga obrazovanja« ča će se, u organi­zaciji Instituta za razvoj obrazovanja (Iro), održati 17. oktobra u Nacionalnoj i sv­e­učilišnoj knjižnici (Nsk) u Zagrebu, tr 19. oktobra na Sveučilišću u Rijeki.

Tagovi: 

Katalonija: Prominila se pravila igre

BARCELONA — Katalon­ska vlada priznala je 21. septembra da potezi španjolskih vlasti nanosu udarac planom Barcelone za održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije 1. oktobra. „Očigledno je da su pravila igre prominjena“, rekao je katalonski potpredsjednik Oriol Junqueras katalonskoj mriži TV3, dan p­o­tom kad je policija privela 14 katalonskih zvaničnikov osu­m­njičenih za pripravu referend­u­ma. Španjolska policija takaj je dan ranije zaplinjila skoro 10 milijuni glasačkih listićev za referendum ke Ustavni sud Španjolske smatra nezakoniti­mi, prenosio je Afp.

Šipkovo ulje je milina za kožu

Ulje divlje rože je bolje ne­go botox, velu stari, filmske zvijezde. Ali je zaistinu oprav­dan hype u vezi s ovim fajnim eliksirom? Koliko moći je shr­­a­njeno u šipku? Divlja roža, rosa mosqueta, šipak, je nedavno po­jačano dospio u fokus onih žen, ke se za svoju kožu skrbu, da im ostane lipa i mladolika. Dušeće ulje sa svojimi vitamini A i C pak esencijalnimi masnimi ki­selinami kožu i vla­­se more opskrbiti s vla­gom, potribnom hra­nom i antioksidansi. Vitamin A je odgo­vo­ran za glatku kožu, a vitamin C za produkciju kolagena.

Tagovi: 

Manjinska politika tema konferencije

Predsjedniki i potpredsjedn­i­ki šesterih narodnosnih Savjetov austrijskih narodnih grup srijedu, 13. septembra su pri konferenciji za medije u Komenský školi u Beču potribovali mjere za daljnji razvitak u austrijskoj narod­nosnoj politiki. Konferencija predsjednikov — ka kao tak­o­va želji biti usidrena u novom Zakonu o narodni grupa, da je većkrat potribovala noveli­ranje ovoga zakona iz 1976. ljeta, valoriziranje subvencijov, reforme u školstvu i no­vi način u znantno višem po­d­upiranju manjinskoga tiska.

stricEM — a ne stricOM

U hrvatskom jeziku imamo palatalne (meke) i nepalatal­ne (tvrde) suglasnike. Palatali (meki suglasniki) pro­uz­rokuju glasovne promjene [Lautveränderungen], a jed­nu od njih ćemo si na ovom mjestu točnije pogledati, ia­ko smo se jur jednoč bavili ovom temom (usp. Mjs 43). No pokidob smo dostali već pitanj s ovim u vezi, neće biti čemerno, baviti se još jednoč ovim problemom i riješiti postojeće nesigurnosti.