Sastanak Oreškovića i Tuska — Juncker protiv zatvaranja granice

Uoči summita hrvatskoga premijera Orešković s pred­sjednikom Europske komisije razgovarao i o hrvat­skom javnom dugu i obećao da će aktivirati „mrtvi kapital“.

 

BRUXELLES — Hrvatski premijer Tihomir Orešković o­bećao je… Jean-Claudeu Jun­ckeru, predsjedniku Europske komisije ka provodi dva razli­čite postupke ekonomskoga nadzora nad Hrvatskom, da će smanjiti hrvatski javni dug aktiviranjem „mrtvoga kapita­la“. „Komentirao sam s Jun­ckerom i druge glavne cilje, da ćemo iskoristiti europske fon­de, ovih 10 milijardi E, a i aktivirati pol milijarde E kako bi mogli povećati investicije za male i sridnje poduzetnike…

15. jezični kontest za stručne škole

Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu su se 4. februara opet mirili školari sridnjih i viših škol za stručno obrazovanje pri jezičnom natica­nju. U hrvatskom jeziku je sudjelivalo osam školarov i školaric iz pet škol. Tema je bila „škola i obrazovanje“. Ovoljetno naticanje su prire­dili u engleskom, francuskom, talijanskom, španjol­skom i hrvatskom jeziku. Kako je naglasila organizato­rica naticanja u hrvatskom, Angeli­ka Kornfeind, je jezi­č­ni nivo ljetos bio jako visok.

MINI-METRON za 2015. KroaTarantati

Hrvatska kulturna nagrada »MINI-METRON« Hrvatskoga centra narašćaju za posebne ideje i istaknuta dostignuća na području očuvanja ili ra­z­vijanja hrvatske riči, hrvat­skoga odnosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samopou­z­danosti i kulturnoga izražaja mladine i za mladinu. »Mi­ni-Metron« se dodiljuje godišnje u obliku svetačnosti. Nagrada je u obliku skulp­ture od stakla s u­gravira­nim natpisom i pove­lje na hrvat­skom jeziku.

 

Slovenija produžila uredbu za djelovanje poli­cije u vrime izbigličke krize za još tri misece

Slovenska vlada je produžila za još tri miseca važenje ured­be o djelovanju policije u vri­me izbigličke krize ka, med ostalim, omogućuje korišće­nje specijalne policijske postrojbe i rezervnoga policij­skog sastava. 

 

LJUBLJANA/BEČ — Slo­venska vlada produžila je za još tri misece važenje uredbe o djelovanju policije u vrime izbigličke krize ka, med ostalim, omogućuje korišćenje specijal­ne policijske postrojbe i rezerv­noga policijskoga sastava.

Tagovi: