Kako se slabiji jezik stoljeća dugo bori s jačim?

Vokabular, koga človik hasnuje javno, je drugačiji nego on, koga hasnuje u privatnoj sferi. Slabomu jeziku, a to je u na­šem slučaju gradišćanskohrvat­ski jezik, fali vokabular, koga ima nimški jezik. Zato dvojezi­čni govorniki jeziku, koga hasnuju javno, već cijenu, nego onoga, koga hasnuju privatno, u vlašći četiri zidi. Tu situaciju zovemo diglosija, a ona ne daje pozitivne izglede za budućnost jezika.  Dominantan jezik na kraju nadvladava slabiji jezik. Kadakoč je to prlje, a kadakoč kašnje. I tako diglosija more durati još i stoljeća dugo kot to proizlazi iz gradiš­ćanskohrvatske situacije (pri­spodobi Schiffman 1997: 207; Grinevald Craig 1997: 259).

Tagovi: 

Sastanak o Okvirnoj konvenciji o obrambi nacionalnih manjin

Pri cjelodnevnom zasjedanju i savjetovanju Savjetodavnoga odbora Vijeća Europe, ki pregledava realiziranje Okvirne konvencije za obrambu nacionalnih manjin četvrtak, 4. februara u Beču bilo je i govora i o situaciji gradišćanskih Hrvatov i uopće a po­sebno i u Beču. Cilj sas­ta­n­ka je bio, da sastavu četvrti komentar o ispunjenju Okvirne konvencije, ku je Au­strija ratificirala jako usko i ograničila područje autohto­nih manjin na odredjen teritorij, tako da je isključila gr­a­dišćanske Hrvate u Beču.

 

Austrija želji svoju vojsku u Makedoniji

O migrantskoj krizi rasprav­ljali su na neformalnom sastanku ministri Europske uni­je i zemalj Balkana. Vijeće za vanjske posle EU neformalno je zasjedalo u A­ms­ter­damu dokle je radikalno de­sni gradjanski pokret Pegida u nizu europskih gradov pokušao organizirati demo­n­stracije protiv migrantov. Pe­gida je pozvala simpatizere na prosvjede u Birminghamu, Varšavi, Pragu, Dresdenu, Calaisu i drugi gradi Europe, no ponegdje su im vlasti zabranile okupljanje, a drug­dir su najavljeni i kontrapro­svjedi gradjanov ki ne želju ksenofobiju. 

Tagovi: 

Su zaistinu svi jeziki ravnopravni kot veli znanost?

Manjinski jezik – jezik folklora
Manjinski jeziki se cijenu kot nositelji narodnih običajev: tamburica, lipa nošnja, narodne jačke — to su aduti! Tako se u jeziku kani oživiti zdavno mi­nulo vrime. Kadakoč smimo reminiscirati, ali zvećega s oba­dvimi nogami čvrsto stojimo u žitku, da bi savladali zadaće, kih svaki dan imamo dost.

Ljetošnji jubilej: 45 ljet Tamburica Cogrštof

U tekućem 2016. lje­tu slavit će Tamburica Cogrštof skupa sa svojih 20 mladih tamburašev u okviru brojnih priredab kroz cijelo ljeto svoj 45. jubilej postojanja. Ofi­cijelni start jubilarnoga ljeta je bio nastup na 69. Hrvatskom balu u Beču 23. januara ovo­ga ljeta. Jubilarni koncert će biti su­botu, 19. marca (19.30) u domaćem Cogrštofu.

Umro pjesnik i fizičar Lajoš Škrapić (77)

Rodjeni Petrovišćan Lajoš Škrapić je bio emeritiran sve­učilišni profesor za fiziku i je stao u 78. ljetu života. Bio je hrvatski rodoljub s jako mekim srcem, velikom bo­lom za rodnim mu Petrovim Se­lom i Gradišćem. Velikan je hrvatske riči i stiha, a smi­mo ga ubrajati med vrhunske prevoditelje ugarskih pjesni­­kov-velikanov na domaći hrvatski idiom. Gradišćanskim Hrvatom Lajoš Škrapić je bio poznat pred svim kao pje­snik i pripovidač s vrlo puno emocijov.