Minimalizam je novi trend životnoga stila

Minimalizam je novi trend životnoga stila. Tipično za ta stil je jednostavniji lifestyle. Filozofija nije komplicirana. U kontekstu slikarstva i kiparstva se minimalizam odnosi na jednostavne zvećega geometrij­ske i masivne forme, ke su bile tipične 1950-ih ljet. U pogledu na na­čin žitka on simbolizira želju za jednostavnošću i napušćanje konzumerizma. U en­gleskom jeziku consume znači i rasipovati, raspr­u­djivati. Minimalizam je potpuni kontrast kon­zumerizmu. Minimalizmom si moremo pojednostaviti žitak, ar se odričemo materijalizma i svega, ča bi nas bludilo pri ostvarivanju važnijih nakanov u žitku.

Tagovi: 

Ste znali? - Ke glive se zvana šampinjonov mo­ru još uzgajati?

Po izgledu nas spominjaju na vrganje, a i raču se spodobno ukusno, pikantno i aromatično. Govora je o glivi, ka se po latinsku zove Pleurotus eryngii, po nimšku Kräuterseitling, a po hrvatsku bukovača, ka u prirodi zvećega ra­s­te na stab­lu bukve (Buche). Buko­vače, ke nam nudu prodavaonice, su kultivirane gli­ve, ke su do­šle u modu, kad su jako zdrave i pravi jiliš za one, ki gledaju na svoju figuru. Bukova­če su idealne za low carb dijetu, ar sa­držav­a­ju mnogo proteinov, a zvana toga su interesantna zamjena za meso. Od bukovače človik dugo vri­me ostaje sit. Ne sa­mo da su bukovače bogate vi­tamini B kompleksa, one sadržavaju i priličnu količinu lovastatina, ki je poznat po tom, da sni­žava kolesterin.

Tagovi: 

Ke trike imamo za profilaksu gripe?

Čim vani nastaje zima, tim važnija je dobra higijena zbog prevencije gripe i prehla­de. Dosadašnja istraživanja su pokazala, da je za prevenciju gripe i prehlade najbolje redovito pranje ruk, ade­kvatno dug noćni počivak, zd­ra­va hrana i šetnje na friškom zraku. Stručnjaki su osvidočeni, da je najeficijentnija i najsigurnija metoda protiv gripe cipljenje. Ose­buj­­no se prepo­ručuje kroničnim betežnikom, sta­­r­jim lju­dem i tru­d­nicam. Čuvati se moramo i kontakta s ljudi, ki su jur prehladjeni ili imaju gr­i­pu.

Tagovi: 

Ste znali? - Zbog čega imamo rance?

Svaki človik ima rance. Je­dan ih ima već okolo ust, a drugi okolo oči­ju. Rance moremo klasificirati po svojem tipu.

Ranci okolo ust nam se razvi­ju zbog ultravioletnoga zra­č­e­nja i kurenja. Uza to i drugi vanj­ski faktori kotno mrzlina, smog i hrana igraju veliku ulogu. Na gornjoj usnici je najveć ranac. Ranci se stoprv javljaju po menopauzi, kad koža već nije tako elastična. Sma­nju­je se sloj masti pod kožom, ki je odgovoran za volumen u obrazu. Uopće je starenje gubitak volumena. Čim ma­nje estrogena u žen­skom tijelu, tim manja je i pr­o­dukcija kolagena. Zvećega Ranci se zvećega prvo jav­lja­ju okolo kutov usnic.

Tagovi: 

Kakove zimske jupe nikada ne izlazu iz mode?

Sad je jasno: Jesen je ovde!  Zato ćemo se danas posvetiti jupam i bundam, ke ćedu nas do protulića tepliti kroz jesen i zimu. Iako od ljeta do ljeta moda minja svoje obraze, dobar kusić garderobe nikada nije zastaran. Jed­na od najisplativijih investicijov je kvali­tetna jupa. Uz ultrapopularne oversized modele su ljetos ose­bito trendi jupe inspirirane mu­škim stilom. One su vječni klasičari. Morebit u Vašem or­maru takovu jupu imate, sta­ru, ali ljetos će djelovati kot da je nova. Tako nam mnogi kusići oprave moru preživljavati iz se­zone u sezonu. Uzrok za takove klasičare je, da su jedn­o­stavni, da je moremo nositi za sve prilike i da odgovaraju svim modnim stilom i ukusom. Jupe muškoga kroja se osebito ističu u kombinaciji sa ženstvenimi haljami i suknjami. Iako su najpopularnije farbe jupov muškog kroja standardna bež farba, sura ili črna, mo­remo najti i modele u pastelni ili žarki toni.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač se ženam umilja na čokolad?

Čokolad sadržava isto sred­stvo, ko produciraju mož­dja­ni dokle ćutimo ljubav. Supstancija se zove feniletilamin i ima ista svojstva svejedno, je li djeluje putem čokolada ili moždjanov. Fe­ni­letilamin uti­če na naše raspoloženje. Bro­j­na istraživanja su potvrdila, da je čokolad upravo zato ta­ko popularan i da se osebujno ženam umilja na njega. Zač upravo ženam?

Tagovi: