Jezik je u našoj glavi, ne na papiru!

Danas je lip dan! U toj rečenici svaki od nas vidi svoj osebujni dan s vlašćimi doživljaji i ćuti. Jedan je jio dobar slado­led, drugi je uživao divnu muziku, a treti je sidio u vrtu med kiticami. „Danas je lip dan!“ svaki od nas more interpretirati na svoj jedinstven način, u skladu s kipi, ke ima u glavi, ke gledaju njegove nutarnje oči. Na teme­lju vlašćih doživ­ljajev človik ima u glavi svoje individual­ne kipe, ke more dr­u­gim da­ti na znanje. Ako je šikano opiše, si je drugi mo­re pred­staviti.

Tagovi: 

Ste znali? - U svemiru duši po grilanom mesu

Duha u univerzumu je šarolika kombinacija vrućega me­tala, grilanoga mesa i pogore­noga dizela. Uzrok za tu mi­šavinu duhov su umirajuće zvijezde. A to uopće dobro ne duši, nego smrdi. Ta duha se more dušati po cijelom sve­miru, ar svenek se najde ki ta komet ili meteorit, ki stvara smrdljiv prah. Znanstveniki velu i to, da je ta tipična du­ha vjerojatno baza za najzaranije forme žitka na našem planetu. Te supstancije mo­remo najti u uglje­nu, zemnom ulju, ali i u hrani.

Tagovi: 

Ki čita novine, kani razumiti, ča čita!

Čitati znači, razumiti riči, ke vidimo na papiru. Raz­umiti ima posla s razumom. Na temelju našega razuma, si moremo objasniti fakte. Po­tribno je, stvarati zaključke. Ali kako riči moru dospiti u naš razum? John Locke je jur u 17. stoljeću rekao, da riči, ke vidimo ili čujemo, prouzrokuju ideje u našoj glavi. S idejami je mislio, da u našoj glavi imamo predstave o tom, ča ri­či reprezentiraju u svitu. A imao je pravo, ar danas znamo već. Prik riči si u glavi stva­ramo šeme, mustre, skripte, koncepte ili okvire znanja (fra­mes).

Tagovi: 

Ste znali? - Već se nećemo moći utopiti

Pluti u diboki voda će u budućnosti biti sigurnije. Jur vrijeda ćedu nam prodavaonice nuditi produkt imenom Ploota, koga ćemo nositi ok­o­lo vrata. Teh­nologija za ov spasonosni remen okolo vra­ta, je spodobna onoj za airbag u autu. Ploota, remen okolo vrata, držat će človika odzgor na vodi prlje nego se počne utapati. Zapravo je Ploota obručić, ki se prez problema more nositi i pod vodom. Moremo reći da je zvanaredan „nakit“ za pliva­če. To znači da će nam se ov re­men u kriznoj si­tuaciji aktivirati automatski ravno ta­ko kot se napuh­ne ugljičnim dioksidom i airbag u autu.

Tagovi: