Ste znali? - Muži, kako se košulja zatakne u hlače?

Košulje nosite tako kot jite svaki dan kruh. Ali to ne zna­či da istovrimeno znate, ka­ko se košulja pravo nosi. Velik broj muži košulje naime kri­vo nosi. Zač to znamo? Kad je košulja okolo pasa i okolo trbuha jako nabrana, je to znak, da ste si ju krivo zatak­nuli u hlače. Najvažnija je kod košulje veličina, ka odgo ­vara vašoj mjeri.

Tagovi: 

Danas se sve manje kušuju ruke…

Nažalost se ne držu svi lipih manirov. Ne ponašaju se prema drugim tako, kako bi kanili, da se drugi ponašaju pre­ma njim. Zato je potribno da se dica jur od malih nog uču pravila, ka­ko se ponaša u društvu. Kad po prvi put vidimo človika, ko­ga još ne po­z­namo, je po­tribno, da uz rukovanje velimo svo­je ime i prezime. Kad koga pred­stav­lja­mo mužu, ki sidi, se on m­o­ra stati. Žene se ne tribaju sta­ti, kad im se pred­stavljaju mu­ži. Ali mlade že­ne i divojke se tribaju stati, kad je predstavljamo starjim že­nam. Kad predstavljamo svo­je rodjake, moramo reći i njevo ime, a ne samo „to je moj brat“. Ruku kot prva daje že­na ili on, ki je starji, npr. starji muž ili žena divojki, odnosno onomu, ki je po funkciji niži.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča u svakoj torbi neka bude nutri?

U ženskoj torbi je svega, i nepotribnoga. Zato ju povrimeno moramo spraviti. Ča sliši u nju zvana pi­nez, bankomatske kartice, hen­­dija, vozačke dozvole i ključi?

Rupčaci i vlažni rupčaci: Kad nimamo friške vode da se ope­remo, su oni prava mi­lina. Najbolji su oni za be­bice, ar je moremo upotribiti za sva­ki dio tijela, i obraz.

Tagovi: 

Zač ne smimo zanemariti puder?

Opet je u trendu dobri stari puder za tijelo. To nije ni čudo, ar on mnogo zna, zbog čega ga već ne smimo zanema­riti! Dugo vrime smo bili na njega zabili, iako je puder za tijelo pravo čudo. On njeguje kožu, da je potom čisto me­ka. Pred nekolikimi ljeti je puder bio nek za bebice. Zbog njegovoga dezinfekcijskoga i smirujućega dje­lovanja su ga danas počeli cijeniti i odrašćeni, a to ne samo kad imaju kakove rane ili oguljenu kožu.

Tagovi: