Ča će nam nadomjestiti bukspam

Ako je od Vašega bukspama ili pušpama ostao još samo kafecak kostur, ga je napao škodljivac molj, koga u nim­škom jeziku zovemo Buchsbaumzünsler (Cy­da­­lima perspectalis). To je neka vrst metulja/leptira, ki je jako škodljiv. Požerati more sve lišće bukspama. Bu­ks­pam je povijesna ukrasna raslina, ka je jur svenek kinčila naše vrte. Danas su mno­gi hobivrtljari zdvoj­ni, ar ov molj jur ljeta dugo hara po vrti, u ki su udoma­ćeni naši buks­pa­mi. Ov škodljivac molj je porijeklom iz Azije i je iz Kine vje­rojatno dospio k nam u Europu sa sadnicami buks­pama. Naglo se je širio.

Tagovi: 

Mačke nisu najbolje lovice mišev!

Miši nijednomu u stanu nisu ugodni. Za to postoju uzroki. Oni se masovno pomno­žavaju, svojimi govni nam one­­čišćuju hranu, a ča je najgorje, miši moru prenašati i betege i parazite. Zva­na toga nam či­nu i škodu: pregrizu elek­tro­kabele i izolacije stana. Kumaj vani na­sta­je zima, a nutri u sta­­­ni ugodno teplo, miši išću zavi­će u kureni zgrada, kade se brzo ućaću, da bi se noćas otpra­vili na iskanje hrane.

Tagovi: 

Ste znali? - Je starost važna za partnerstvo?

Veli se da ljeta u ljubavi nisu važna. Društvo, u kom živimo osudjuje sve, ča odstupa od čega, zač se misli da nije nor­malitet. Prema statistiki je u većini hištav tri do pet ljet raz­like med hižniki. Veze sta­r­jih muži i čuda mladjih žen se već prihvaćaju nego veze, u ki je žena starja nego muž. Za osobe, ke privlačuju starji part­neri, se rado veli da u nji iš­ću roditeljsku figuru.

Tagovi: 

Šipkovo ulje je milina za kožu

Ulje divlje rože je bolje ne­go botox, velu stari, filmske zvijezde. Ali je zaistinu oprav­dan hype u vezi s ovim fajnim eliksirom? Koliko moći je shr­­a­njeno u šipku? Divlja roža, rosa mosqueta, šipak, je nedavno po­jačano dospio u fokus onih žen, ke se za svoju kožu skrbu, da im ostane lipa i mladolika. Dušeće ulje sa svojimi vitamini A i C pak esencijalnimi masnimi ki­selinami kožu i vla­­se more opskrbiti s vla­gom, potribnom hra­nom i antioksidansi. Vitamin A je odgo­vo­ran za glatku kožu, a vitamin C za produkciju kolagena.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač kupljeni paradajzi nimaju ukusa?

Paradajzi iz supermarkta ni­su kulinarski užitak. Gdo u svojem vrtu nima vlašćih ljubavnih jabuk — kot su u stari časi zvali paradajze — ono­mu fali ča dobroga. Samo doma­ći paradajzi, ki su uzrejali na suncu, su sočni i aromatični. Čini nam se da kup­ljeni postoju nek od vode. Vlaš­ći paradajzi morebit ne izgledaju perfektno, ali zato su „bio“.

Tagovi: