Gdo nosi odgovornost za kvalitet jezika?

Gradišćanskohrvatske sociolingvističke okolnosti otežavaju skrb za jezičnu kulturu. Ali za tešku situaciju gradišćansko­hrvatskoga jezika nisu krive sa­mo negativne soci­olingvističke prilike. Negativan udio u tom ima i gramatička norma, ku pi­s­ci i govorniki prem dobre normativne Gramatike, ne poštuju. Nositelj jezične kulture je istotako i kvalitetan i reprezentativan Rje­čnik gradišćansko­hrvatskoga jezika, ki se stalno mora obnavljati i proširivati. Nažalost fali leksikografija i terminografija. Nezadovoljavaju­ća jezična izobrazba govornikov i piscev je velik problem za kulturu jezika. Publikacije, u ki vrvi od jezičnih falingov po­t­kopavaju jezičnu kulturu. Jezi­čni savjetniki ne postoju.

Tagovi: 

Folklorna grupa Poljanci na turneji

Od 16. do 22. augusta je fol­klorna grupa Poljanci iz V­u­l­kaprodrštofa bila na turne­ji u Ugarskoj. Prva štacija je bila Budimpešta. Po razgledivanju grada su Poljanci u­živali u gradu na Dunaju. U Zwack Unicum itd. destileri­ji, jedna od najvećih u Ugarskoj, su vidili različne načine produkcije Palinke ( = palje­noga, žganoga), a potom su smili i kušati od te izvrsne pa­linke. Prenoćevali su u go­­spodarskom stanu „Gereby kurija“ u Puszti, ki nudja odjel za wellness, bazen za plivanje, odličan restoran i različne športske mogućnosti. Onde su si Poljanci pogledali predstavu s konji ka je tipična za „csikose“, pastire na konji u pusti, mogli su jahati i vozili su se kolesom. U malom gradu Kalo­csai, ki leži u najsunčanijem i najvrućijem dijelu Ugarske, su pogledali muzej paprike. Onde se vidi kako se sadi, su­ši i melje paprika.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj na turneji u Hrvatskoj

Već od 30 članov Folklornoga ansa­mbla Kolo-Slavuj je bio na tu­r­neji po Hrvatskoj, kade su ukupno boravili de­set dan dugo. Turneja je po­čela 31. julija na sjeveru Hrvatske, u Čakovcu, u Medjimurju, kade su Koloslavujci su­djelovali i nastupili pri fe­stivalu »Po­r­cijunkulovo«. Manifestacija „Porcijunkulovo“ je vezana uz crikvenoga patrona „Gospe od an­djela — Porcijunkule“, ki se svečuje 2. augusta. Kolo-Sla­vuj je u okviru ovih sveče­vanj nastupio uz drugo subotu podvečer skupa s pet drugih folklornih grup pod geslom „Med (rijekami) Lajtom i Dravom. Gr­adišćansko-me­djimurski folklorni rendez-vous“. Kolosla­vujci su prezentirali gradišćanske tance i jačke. Iz Čakovca su pak dalje putovali u Skradin bli­zu Šibenika i se onde vježbali — uz odmaranje i izlet na Nacionalni park Krka. Po Čakovcu dru­gi vrhunac turneje je bio nastup u okviru viteške Alke u zaledju Splita, u Si­nju. Sinj­ska alka je priznata kao svi­t­ski kulturni jerb. To je takaj bio velik doživljaj za člane ansambla.

Tagovi: 

Jubilarna 300. Sinjska alka ovput reprezentativno i s gradišćanskimi Hrvati

U narodu Cetinske krajine živi predaja kako je Čudo­tvorna Gospa Sinjska oti­ra­la Osmanlije, a Sinjani su kao vječni zavjet odanosti i po­š­t­ovanja utemeljili vitešku ig­ru Alku. Nje važnost prepo­znao je i Unesco ki ju je prije pet ljet upisao na popis nematerijalne svitske bašćine u Europi. Turistov u Sinju nije bilo nikad već, po ulica je odjekivala glazba i pjesma, svagdir se ćuti pravi svečarski ton. U politič̌kom smislu nije bilo puno „akcije“, odnosno znatno manje nego ne­kih ranijih ljet.

 

Tagovi: 

U slovačkom kamionu umrla 71 osoba, med njimi četvero dice

U kamionu punom izbiglic, ki je čevrtak jutro, 27. aug­u­sta pronajden na autocesti u sjevernom Gradišću na A4 kod Pandrofa pronajdena je 71 osoba, izvijestila je gradišćanska policija. Pronajdena su tijela 59 muškarcev, osam žen i četvero dice, a policija je izvijestila da se je napao jedan dokument iz Si­rije tr su se vjerojatno zadusile u kamionu. Još u pe­tak, 28. augusta su u Ugarskoj uhićene četire o­s­umlje­ne osobe u sklopu istrage o smrti imigrantov u Austriji. Ugarska policija uhitila i vozača kamiona, rumunj­skoga dr­žavljana, dva Ugre i jednoga Libanonca s ugarskom iskaznicom.

Tagovi: 

Stranice