Južni Slaveni i Prvi svitski boj (1)

Kako se u kartaškoj igri briškula (na istočnom Jadranu) ostavlja „karag za ultim“ (adut/Trumpf za kraj igre) — ta­ko je i na kraju RAZGOVOROV U CENTRU »1914. i Hrvati« došao na red i odgovarajući kapitalac: Arnold Suppan, ina­če potpredsjednik Austrijske akademije znanosti. Ovo ni­j­e bio njegov prvi nastup u CENTRU — čega ćedu se sjetiti neki slušači njegovih predavanj i čitaoci njegovih djel. Iako u ovi (pred)adventski tajedni kroz Centar tutnji pra­vi stampedo priredab, uz pogibelj da se publika zamori i pro­rijedi, ipak ih je bilo dost (kvorum) za razvijanje dinami­ke slušanja i pitanja o ovoj temi: Juž. Slaveni i I. svitski boj…

Tagovi: 

Bečki razgovori o narodni grupa u ORF-u

BEČ — U okviru bečkih raz­govorov o narodni grupa je 17. novembra ORF-redakcija za n­a­rodne grupe pozvala u „Radio­cafe“ — ORF u Argentinierstr. 30 u Beču. Po jedan zastupnik gradišćanskih Ugrov, bečkih Čehov i koruških Slovencev (z­a­stupnik gradišćanskih Hrvatov je morao kratkoročno otkazati zbog privatnih uzrokov) su diskutirali o po­du­pi­ra­­nji autohtonih narodnih grup, zbog kih u manjinskoj politiki dojde do svadjov.

Tagovi: 

Monografija o Čunovu najbolja knjiga u SK

ČUNOVO — Naticanje za najbolju monografiju širom Slovačke su priredili Narodni obrazovni centar skupa sa Sl­o­v­ačkim narodnim arhivom, Sl­­o­vačkim narodnim muzejom i Savezom općin i gradov u Slo­vačkoj. Za najbolju ovakovu knjigu je imenovana monogra­fija o Čunovu, ku je sastavio i uredio dr. Jive Maász. Mono­grafija neka i dokumentira ži­vot Hrvatov u Čunovu.

Tagovi: 

Personalne promjene na čelu HAK-a

Novi predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba u Be­ču (HAK) je postao Davor Frkat (23). Njega je general­na sjed­nica odibrala u tu funkciju 11. decembra. Tim je student elektrotehnike, Davor Frkat naslijedio Konstantina Vlašića (22), ki je po dvi ljeti u toj funkciji predao predsjedničtvo dosadaš­njemu blagajniku, Frkatu.

Tagovi: 

Kakov jezik je govorniku potriban, da more komunicirati?

Človik more komunicirati pozitivno i negativno, kad hasnuje odredjen jezik. Danas ćemo se baviti ko­mu­nikacijs­ki­mi karakteristikami.

 

Pravilnost jezika
Kad govornik pravilno govori, omogućuje komunikaciju. Kad on govori kot je prepisano i poštuje jezične nor­me, on signalizira pripadnost is­tomu jezičnomu kolektivu. Govornik, ki vlada standardnojezi­č­nom normom, svidoči o visokoj jezičnoj kulturi i izobrazbi.

Tagovi: 

Brat dr. Jandre Karall 80 ljetnik

Rodjeni Velikoborištofac dr. Jandre Karall je 1958. ljeta zaredjen za duhovnika. Slu­žbovao je u Velikom Petar­štofu, Rohuncu, Štikapronu i Bandolu. Na Bečkom sve­u­čilišću je Jandre Karall napisao 1967. ljeta disertaciju o vjerskoj književnosti tada­šnjih zapadnougarskih i da­nas gradišćanskih Hrvatov do početka 19. stolj. Zna­n­stveno se je bavio i drugimi gradišćanskohrvatskimi temami i je redovito pisao vje­r­ske članke u Crikvenom gl­­asniku a piše i za Hrvat­ske novine. Danas u mirovini živi u južnogradišćan­skom Ketelju (Neumarkt im Tauchental).

 

Stranice