Zač ljudi moraju klandrati i ogovarati druge?

Tračanje je zabavno, ne sa­mo u ženski krugi. Ako se slučajno ne trača o nami, on­da moremo misliti na „črni hu­mor“. Ali ča činiti, ako se tra­ča o nami? On­da svisno od­redje­nomu človiku, za ko­ga znamo da je klandra, dati krive informacije, na priliku: „Imam šohalja, ki je oženjen, ki je kupac mladji od mene, ki je milioner, stra­nac, migrant!“ Po nekom vrime­nu će se ta glasina sigurno pročuti ili u va­šoj ulici, firmi, u koj djelate ili selu, u kom živite, i onda ćete odvisno od toga, je li vam je šohalj mladji, milioner ili stra­­nac, znati gdo je klandrao!

Tagovi: 

Pisat ću ili pisati ću? - Mali jezični savjeti

Buduće vrime ili futur pr­vi se sastoji od pomoćnoga i glav­noga glagola. Pomoć­ni glagol se sastoji od prezentskih oblikov glagola „htjeti/hti­ti“ (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćedu) a glavni glagol od infinitiva: Denas ćedu dojti moji prijatelji k nam na vičeru. Drugi tajedan ćemo pisati školsku zadaću. Kada ćete si pogledati ta film?

Ste znali? - Kako najti prave, sunčane očalje

Sunčane očalje si ne zibiramo po standardnoj veličini kotno pratež. Zbog toga je najti prave sunčane očalje kompliciranije. Moramo se zgledati na kvalitet očalji, na njevu veličinu i vlašći oblik obraza. Ako imate ovalan ob­raz vjerojatno morete no­siti sve oblike očalji, ali ćete morati zgledati se na veličinu. Čim manju glavu imate, tim manji neka budu i očalji. Za krugao obraz je pravokutan oblik idealan, ar kreira duži profil. Za kockast obraz su očalji u ovalnom formatu bolji.

Tagovi: 

KroaTarantata Dobitnik kulturne nagrade Hrvatskoga centra za narašćaj

Mlada muzička Grupa Kroa­Tarantata iz Mundimitra (Regio Campobasso) u južnoj Itali­ji je 16. junija u Hrvatskom centru u Beču odli­kovana kulturnom nagradom »MINI-METRON« za 2015. lje­to. Od ukupno 16 mladih mu­zičarov iz Molise, kade u tri seli živu Hrvati (Mundimitar, Stifilić i Kruč), osam na­zočnih je odlikovano za svoj inovativni na­čin gajenja na­rodne kulture i zbog poveza­nosti s Hrvat­skim centrom u Beču i s gra­dišćanskimi Hrvati uopće. Muzički je ovo čašćenje pratila Coffeshock Company raskvačeno, dakle bez struje a kroz program je peljao potpred­sjednik Hrvat­skoga centra a ujedno i pred­sjednik Hak-a Davor Frkat. Glavna tajnica Ce­n­tra Gabrie­la No­vak-Ka­rall je držala hval­o­spjev KroaTarantati i je svakomu muziča­ru izručila nagradu od stak­la i povelju. Ovi mladi hrvatski muzičari i aktivisti iz Mundi­mitra a dvimi i iz Maloga B­o­rištofa su odlikovani ne samo zbog svoje povezanosti s Hr­vatskim centrom u Beču, ne­go već za svoj inovativan na­čin gajenja narodne kulture. Kako je naglasio član ove grupe, Francesca Sammarti­no, za Hrvatski radio ORF-a Gradišće „…ovo odlikova­nje ja­ko veseli i časti mlade moliške Hrvate, jer takovo što nimaju kod sebe doma“.

Tagovi: 

»Nagrada za narodnu kulturu« za 2016. ljeto i Mirki Berlakoviću

U ljetu 2012. zemaljski poglavar Hans Niessl darovao je »Gradišćansku nagradu za narodnu kulturu«. Tim n­eka se odlikuju pojedinačne osobe, zajednice ili instituci­je, ke se zalažu za očuvanje i gajenje tradicionalnoga kulturnoga dobra, ali uza to st­a­vljaju i dugotrajne akcente, ki služu oživljenju i daljnjemu razvitku narodne kulture u Gradišću. Uz glavnu nagradu (3.000 €) se dodiljuju i dvi dodatne nagra­de (po 1.500 €). Muzej na otvorenom ansambl Gerer­s­dorf u Novo­gradskom kot­a­­ru je odlikovan glavnom nagr­a­dom. Dobitniki potpore nagrade su »Gradiš­ćanska škola narodne muzike« i angažira­ni djelač na hr­vatskom narodnosnom po­lju Mirko Berlaković. Prilikom svečevanja »40 ljet muzej na otvorenom Gerersdorf« su­botu, 18. junija nagrade je predao zemaljski savjetnik za kulturu Helmut Bieler.

Tagovi: 

Mladi Mundimitranci su opet oduševili

Mladi muzički sastav Kroa­Tarantata iz Mundimit­ra (Montemitro) u regiji Mo­lise na jugu Italije je ovput doputuvao u pratnji Antonija Sammartina, predsjednika zaklade »Fondacione Agos­tina Piccoli« i mnogovrsnoga i angažiranoga hrvatskoga funkcionara, bivšega počasnoga diplomata i borca za je­zik, kulturu kao i uopće opstanak moliških Hrvatov. Z­a­hvaljujući pred svim i njemu a bez sumlje i njegovomu uskomu prijatelju od mladih nog, Gabrieli Blažeti, se je razvila uska i plodonosna su­radnja med moliškimi Hrva­ti u južnoj Italiji i gradiš­ćan­skimi Hrvati pred svim i u Austriji ali i u Madjarskoj i Slovačkoj.

Tagovi: