Žive uspomene na gostovanja N.K. Kolektivac Postira u Beču i Gradišću 1964.

Prilikom poluslužbenoga boravka u Pučišća i Postira na otoku Braču u južnoj Dalm­a­ciji mala delegacija Hrvat­skoga centra u Beču na če­lu Gretom Karall, glavnom tajnicom Gabrielom Novak-Karall, potpredsjednicom Kultkafića Evom Tyran i nekadašnjimi aktivnimi člani folklornoga ansambla gradiš­ćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj Ewaldom i Andreom Höld najprvo na Radioni narodnih nošnjov u prostorija Klesar­ske škole u Pučišća a potom u Postira je došlo do susreta vrhovnih funkcionarov nogometnoga kluba N.K. Pos­tira (nekadašnji Kolektivac) ki su se prisjetili službenih kontaktov s gradišćanskimi Hrvati u Austriji, posebno s SC-om Gradišće u Beču prije već od 50 ljet (bili su Beču sredinom ma­rca 1964. lj.). Dugoljetni predsjenik Kole­k­tivca i sada čas­ni predsjednik N.K.-a Postira, Lovro Kalašić, je predao »Zahvalnicu« (za svekoliki doprinos i nesebičnu po­moć) udovici De­metra Karalla, gdji Greti Karall, kao i veliku i opsežnu mono­grafiju o ovom tradicionalnom nogometnom klubu na Braču »Od Kolektivca do Postira Sardi 1948.-2008.« autora Jurice Gizdića. Susret je bio u privatnom do­mu Jakova i Katice Matulić u Postira, kamo je SC Gradi­će pak doputovao u povratni posjet 1966. ljeta.

Tamburaški orkestar i zbor Čemba TOČ s medjunarodnim programom

Tamburaški orkestar i zbor Čemba pod peljanjem prof. Margarete Matišić je dao vr­l­o opažen ljetni koncert u do­maćem selu, opvut ne u farskoj crikvi, nego u seoskoj dvorani, ka je bila dupkom puna znatiželjnih i zainter­esiranih gostov iz sela i okolice — prem velike ljetne vru­ćine. Toč je svirao i jačio medju­narodnu muzič­ku literaturu, ku je za Čembance aranžirao prof. Dragutin Mati­šić, dugoljetni zborovodja i di­rigent u Čembi, ki je pa dirigent­sku palicu pre­dao svojoj kćeri, opernoj pjavačici i zborovodji Margareti Ma­ti­šić. Publika im se je zahvalila v­e­likim pljeskom.

Tagovi: 

Zač ne bi proširili i predjelali naš Rječnik?!

Prvi rječnik je baza

Vokabular gradišćanskohrvat­skoga jezika je izašao 1982. ljeta u prvom svesku Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvat­skoga rječnika. Leksikograf bi rekao, da je ovo opći rječnik, ar sadržava reprezentativan korpus gradišćan­skohrvatskoga jezika i sve vrsti riči, adjektive, substantive itd. On je trojezi­čan. Nimški jezik mu je izvorni, a gradišćanskohrvat­ski i standardnohrvatski jezik su mu ciljni jeziki. Mišljen je kot preskriptivni rje­čnik, ar propisuje standardne ri­či, odnosno ke n­eka hasnujemo u teksti i u govo­ru javne komunikacije.

Tagovi: 

Wolfgang Horvat predsjednik OHO-a

Za novoga predsjednika otvorenoga doma Borta (Oho) pri generalnom spravišću  ove kulturne institucije u juž­nogradišćanskoj Borti su od­­ibrali rodjenoga Cogrštofca, likovnoga umjetnika slikara Wolfganga Horvata, ki je do sada bio potpredsjednik u Oho-u. Tim je naslijedio pisca, filmaša i režisera Pe­t­ra Wagnera, ki se je povukao s predsjedničke funkcije.

Počemerili se odnosi Ugarska-Hrvatska

Zbog čemernih odnosev s Hrvatskom ugarski premijer Viktor Orbán se ovo ljeto neće odmarati na Jadranu. Orbán je u Hrvatskoj ljetovao 29 ljeta dugo.

 

BUDIMPEŠTA/ZAGREB — Ugarski premijer Viktor Or­bán će ovoga ljeta prekinuti tradiciju dugu 29 ljet. Neće do­jti na odmor u Hrvatsku. Uz­rok iza toga su „čemerni odno­si dvih držav“, a privatni bora­vak u Hrvatskoj u ovom tre­nu­t­ku ne bi bio primjeren, govori se u ugarski diplomatski krugi.

Tagovi: 

Stranice