Zač Gradišćanski Hrvati moraju igrati tamburicu i tancati u nošnji?

Manjina per definitionem m­o­ra imati odredjena svojstva, po ki je prepoznatljiva kot manjina. Drugačije rečeno, da ma­nj­i­na more biti priznata kot ma­njina, mora ispuniti od­redjene kriterije. Autori manjinskih zakonov se redu po Capotortijevoj definiciji (vi­di HN 11) i imaju jasne predodžbe o tom, kakova mo­ra biti neka ma­njina, da bi mogla imati pravo na obrambu. Manjine, ke su udomaćene u europski nacionalni dr­žava, moraju ispu­niti preduvjete, da bi mogle inzistirati na priznanje svoje kulture. To valja i za Gradiš­ćanske Hrvate.

 

Tagovi: 

Spominak na masakr kod Kreuzstadla

Premda je polag spominjanja očividiocev-svidokov na kra­ju Drugoga svitskoga boja ubijen velik broj ugarskih Ži­dovov kod Kreuzstadla u Ro­huncu, njev masovni grob do danas nisu našli. Nedilju, 22. marca su otvorili stazu spominjanja na židovski ži­vot u Rohuncu, a u Novoj sridnjoj školi Rohunca su otvorili izložbu, za ku su školari is­tr­a­živali prošlost općine.

Tagovi: 

Kandidati Zelenih za zemaljske izbore

Zeleni u Gradišću u ovi da­ni su u Borti predstavili ka­n­didate za zemaljske izbore 31. maja o. lj. Letos su po prvi put zastupane sve četire narodne grupe na zemaljskoj listi Zelenih, dakle uz Nim­ce i Hrvati, Romi i Ugri. Za Hrvate u Gradišću je to An­i­ta Malli, zemaljska tajnica Zelenih, Martin Horváth je prvi Rom, ki kandidira na zemaljskoj razini, a Maria Rácz pripada ugarskoj na­rodnoj grupi u Gradišću.

Tagovi: 

Kliković potribuje novi »Kruh nebeski«

Tīm Stronach se je nedavno formirao i u Gradišću u toj političkoj stranki — ka je zastupana u Nacionalnom vijeću a ne u Gradišćanskom zemaljskom saboru — u najnovije igra važnu ulogi i Cindrofac Herbert Kliković. On je govorač Tīma Stronach za narodne grupe i se je prošli tajedan u otvorenom pismu obratio članom hrvatskoga Savjeta za na­rodnu grupu da se zalaže za publiciranje obnovljenoga mo­litveni­ka »Kruh nebeski«. Kako je izjavila Hrvatska redak­cija ORF-a Gradišće, Kliković jasno i otvoreno kritizira, da jur već od 10 ljet savjetuju i raspravljaju o novom molitveniku, da su svi složni o važnosti projekta, ali da se ništ ne djela.

Tagovi: 

Stranice