E-maili potribuju dobro ponašanje

U poslovnoj i u privatnoj komunikaciji danas već ne moremo prez elektroničke po­šte. Ipak nisu svim poznata pravila, kako elek­tronički konunicirati da bi p­oruke na najbo­lji mogući način dostignule svojega primatelja, ad­resata. Obavezan je naslov maila, ki u najboljem slu­čaju neka bude jedna rič. Tako človik, komu ša­ljemo mail, odmah zna, kako hitno mora otvoriti mail. Mogli smo komu i nek poslati vic ili fo­to ili spomenuti ga na to, da upravo uživamo kavu. Uzvičnik ili zastavicu u farbi dodajemo samo, ako je  mail hitan.

Tagovi: 

Zač svaki človik koč mora biti egoističan?

Za človika, ki misli samo na sebe, ki se skrbi samo za svoju hasan, ki vidi samo svoje potriboće, velimo da je egoističan ili sebičan. Ali moramo znati, da postoju različne fele sebičnosti i da nije svaka od njih negativna. Dobra sebičnost je recimo to, da nismo pripravni na kompromise, kad smo si jednoč izvojevali svoje prioritete. Človik samoga sebe mora ljubiti naj­već. Stoprv onda će biti čvrst i jak karakter. U zadovoljstvu sa sobom se more posvetiti drugomu človiku i mu biti potpora i pomoć.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako piglati prez pigle?

Rijetko gdo rado pigla. Ako se nabere čuda prateži, je vo­lja za piglanjem još ma­nja. Nositi ispiglanu pratež daje človiku utisak, da je uredan, da je stoprv onda pravi človik. Gdo rado ne pigla, a izgledati kani uredno, more spro­birati recept sa sprejom namjesto piglanja i ugnuti se mučnomu pigla­nju. Za ta sprej je potrib­na 1 žlica omekšivača (Weic­h­spü­ler), 1 žlica octa, prazan sprej za raspršivanje (Zer­stäuber) i 400 ml destilirane vode. Sprej za piglanje je ve­ljek gotov, čim su voda, ocat i omekšivač promišani u flo­šici. Za to se sastojki u flošici moraju dobro protresti.

Tagovi: