Zač je svaki človik jur koč bio ljubomoran?

Nijedan človik ne more tvrditi da još nije bio ljubomoran. Rič „ljubomora“ je na­stala od dvih riči, od „ljubavi“ i od „more“. Ljubav je jaka ćut simpatije prema drugomu človiku. „Mora“ je duševna bol i tuga, ka človika muči, ada mori. To znači da je ljubomora ljubav, ka boli. Ljubav človika boli onda, kad se boji da bi mogao izgu­biti ljubljenoga človika. Gdo živi u partnerstvu, je koč jur oćutio ža­lac ljubavi, i to ljubomoru.

Tagovi: 

Zač nas po mesopusnom lumpanju drma kater?

„Kater“ s mačkom nima po­s­la, kad nam se po preko­mjernom uživanju alkohola ja­­vlja takozvani „kater“. Nim­ški študenti su u 19. stoljeću kreirali ovu rič osla­njajući se na „Katarrh“. U medicini je „ka­tar“ upala sluznic i dišnih organov. Latinski na­ziv je „catarrhus“, a grčki „katarrhein“, ča zna­či da nešto curi.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač je „kater“ kater, a ne ma­čak ili mamurluk?

Pitanje je, kako ćemo se izraziti, da nas drugi razumi? Drugi je naš razgovorni partner, ki ima isti jezik kot mi i ki je odrastao u istoj tradiciji i kulturi kot mi. Za njega išćemo rič u gradišćanskohrvat­skom jeziku, čije značenje po­znamo jur iz nimškoga jezika. Ako pogledamo u naš Rječnik, ćemo za „Kater“ najti „mačak“.

Tagovi: 

Kako kupovati, a ne rasprudjivati?

Police u prodavaonica su strateški tako uredjene, da nas tentaju, da kupimo odre­djene artikle i da trošimo čuda već pinez nego smo imali pre­d­vidjeno. Kako pak kupovati, da bi obašli lečke i da naša redovita kupovanja ne bi bi­la rasprudna. Dost krat nam se dogodi, da idemo po kruh i mliko, a vra­ća­mo se s punimi košarami dugovanj, ka ni­smo imali predvidjeno! 

Tagovi: