Nekoliko trikov, kako moremo izgledati tanje

Momentano je moderno, iz­gledati tanko. Bar koga ili ku pitamo, svi mislu da imaju na sebi preveć kilogramov. Čim dojdu tepliji dani, nosimo la­ku pratež i rado bi kaširali one dijele tijela, s kimi ni­smo zadovoljni. Ako si pro­mišljeno ziberemo pratež, moremo izgledati vitkije. Jur je mnogo člankov i knjig napisano na ovu temu, ali nije čemerno da se eficijent­nih tanačev nanovič spo­menemo. Obavezno se mo­ramo čuvati hlač s nabori, ada onakovih, ke su okolo pasa nabrane! Svejedno, ka­ko vitki smo, s nabori će svaki izgledati deblje. Uske hlače ravnoga ili bootcut kroja, onakove, ke se mrvu širu prema nogaljicam, su idealne. Veliki žepi na stra­ni ili na priliku svitliji dijeli na džinsi, dodat ćedu nam još ki-ta kilogram. To zna­či, takovih detaljev se moramo čuvati. Svitle farbe hlač „de­b­ljaju“. Paziti moramo i s kap­ri hlačami! To su hlače tri­čet­vrtinske dužine. Komu se vidu takovi modeli, ne smi biti ma­ljahan ili imati jače noge. S dužičkimi hlačami i višom peticom, ne moremo udjelati ništ krivoga. Suknje ,A’ kroja dobro stoju većini žen. Ako kanimo izgledati vitkije, je moramo in­tegriati u svoju garderobu. Takove suknje lipo kriju mali trbušac, a zvana toga nam optički rastežu figuru, tako da izgledamo kot da smo veći.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako riješiti ne­ugodne situacije na poslu?

Prijatelje i partnere si ziberemo, ali na poslu se moramo pogadjati s ljudi, ki su svakor­jački. Jedni su jednostavni, marljivi, iskreni, poštuju dru­ge i njevo djelo, a drugi su lijeni, opterećeni vlašćimi problemi, ne poštuju pravila i s­va­ku kritiku gledaju kot ataku. 
Neugodne situacije ne moremo prepričiti, zato je najvažnije da je akceptiramo kot ne­izbježno zlo. Svejedno kako neugodni su problemi, riješiti je moramo velje. Rijetki su ljudi, ki sve probleme rješava­ju s lakoćom. Malo je njih, ki su u tom pogledu prirodno nadareni.

Tagovi: 

Kako olakšati si alergiju u ljetni miseci?

Alergija je pretirana reakcija človičjega imunskoga sis­te­ma na alergene. Alergen more biti bilo ka supstancija, prah u stanu, pelud kitic, stabalj i trave, još i pojedini elementi me­dikamentov, eteričnih ulj ili naša hrana. Simptomi alergije se manife­stiraju zato, kad se naš imunski sistem bori s uzro­čnikom alergije. Simptomi su jako neugodni i človiku otežavaju žitak. Alergija je pos­ta­la prava epidemija modernoga vri­mena. Nju sprohadjaju hu­nja­v­ka, svrbež očiju, mnogokrat i cijeloga tijela, osip (Ausschlag) ili zate­čena sluznica nosa i dišnih pu­tov. Alergije ne moremo potpuno preobladati, ali sim­p­tome moremo znatno ublažiti s odredjenim ponaša­njem. Je­d­nostavni triki postoju, ki mno­gim ljudem pomažu. Simptomi alergije zbog toga nećedu prik noći na čudesan način skrsnuti, ali znatno si človik more poboljšati kvalitet žitka.

Tagovi: 

Ste znali? - Se vrući jiliši smu postaviti u hladilnik?

U Ameriki, kade ljudi imaju paničan strah od bacilušev, velu zdravstvene oblasti, da nije problem, vruće jiliše po­stavljati u hladilnik. Hrana je pokvarljiva. Osebujno, kad je vani vruće, neka jilo ne stoji ure dugo u veži, drugačije je moramo hititi. U njem su se naime pomnožile bakterije. Kod nas u Europi se već skrbimo za hladilnik i potrošnju energije nego za zdravlje lju­di.

Tagovi: 

Ki je bolji, muž ili žena?

Muški i ženski moždjani raz­lično funkcioniraju. To je dobra podloga za vice i anegdote, ali i za velike nevolje med muži i ženami. I jedni i drugi si mnogokrat ra­z­bijaju glavu, zač im se u komunikaciji javljaju pr­o­blemi i čiji je problem, kad komunikacija partout ne kani funkcioni­rati. Zač partner ne razumi ta­ko jednostavne po­ru­ke? Zač smo mu rekli jedno, a on je razumio i učinio drugo? Odgovori su jas­ni i jedno­stavni, iako nam se tako ne či­ni. Brojna istraživanja su pokazala, da muški i ženski mo­ždjani funkcioniraju različno.

Tagovi: 

Ste znali? Zač odviknuti se od Facebooka?

Ako ste čemerne volje, se od­morite od Facebooka, ve­lu različne študije! Ne tribate velje ugasiti svoj profil i od­reći se Facebooka, dost je da preminite svoje ponaša­nje na društveni mriža i si koč-toč naredite pauzu. Prema študiji, ka je objavljena u Cyberpsychology, Beha­vior and Social Networking, to človiku mo­re popraviti raspoloženje.

Tagovi: