Znate, ku vezu luk ima s protulićem?

Vrime utiče na našu odluku, ča ćemo se opraviti, hlače, halju ili morebit kostim. Čim završava hladna ljetna dob, si trapimo glavu o prateži za pri­jelaznu perio­du, ka kod nas počinje s Vazmi. Vazmi su prva prilika, da zimsku jupu o­stavimo do­ma. Ljetos se pitamo, je li će na Vazam zaistinu biti jur tako li­po, da se budemo mo­gli obli­ći laglju pratež. Svit­ska organi­zacija za mete­orologiju je 1. marc deklarira­la kot početak protulića, pre­m­­da se kalendarski po­četak pro­tulića redi po poziciji Sunca zvrhu ekvatora. Sunce tu točku dostiže med 19. i 21. marcom, kad dan i noć duraju glaj­no dugo. Svejedno, kakovo vrime će biti na Vazme, je li hladno ili jur teplije, protuliće nam je prispilo prem svih kapriolov.

Tagovi: 

Znate i vi to, ča znaju srićni ljudi?

Način, kako završavamo dan, je istotako važan kotno na­čin, kako ga počnemo. To, ča djelamo pri kraju dana, utiče na naše raspoloženje i dobro­stanje. Ako se na kraju dana pripravimo na zutra­šnji dan, moremo jur unajper odrediti, kako će­mo se ćutiti jutro rano. Teško je, da smo srićni, kad s jedne strani drugi potribuju našu pažnju, a mi s dr­u­ge strani našu pa­žnju nonstop po­svećujemo drugim.

Tagovi: 

Ste znali? - Muži, kako se košulja zatakne u hlače?

Košulje nosite tako kot jite svaki dan kruh. Ali to ne zna­či da istovrimeno znate, ka­ko se košulja pravo nosi. Velik broj muži košulje naime kri­vo nosi. Zač to znamo? Kad je košulja okolo pasa i okolo trbuha jako nabrana, je to znak, da ste si ju krivo zatak­nuli u hlače. Najvažnija je kod košulje veličina, ka odgo ­vara vašoj mjeri.

Tagovi: