Projekt dopunske škole za podučavanje srpskoga jezika kao i ćirilice u Beču

Polaznikom Škole srpskoga jezika ku u Beču organizira odbor Skpd Prosvjeta, povodom kraja školskoga ljeta, svečano su uručene svidočbe o pohadjanju. Dodjeli su, osim školarov, nazočili roditelji, svećeničtvo i svi Pro­svjetini pedagogi i Svetlana Matić, potpredsjednica be­čkoga odbora Prosvjete.

63. Kongres FUEN-a kod Zapadnih Frizov u Nizozemskoj — i s moliškimi Hrvati

Unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN) gradišćanski Hrvati su jur desetljeća dugo zastupani, ne samo kao člani nego i u različni odborni i predsjednički funkcija, aktualno Hrvatsko kulturno društvo u Gradiš­ću i Hrvatski centar – Beč zastupaju gradišćanske Hrvate u Austriji i ukupno imaju šest glasov (svaki po tri). Kongres su održali od 20. do 24. junija 2018. u gradu Le­e­uwarden (na friskom Ljouwert), kih 130 km sjeverno-istočno od Amsterdama. Domaćin je ov put bio Sa­vez Zapadnih Frizov u Nizozem­skoj. Gradišćanske Hrvate su zastupali Gabriela Novak-Karall, Tibor Jugović i Pe­tar Tyran.

Zaklada »Agostina Piccoli« moliških Hrvatov iz Mundimitra asocirana u FUEN

MUNDIMITAR — Antonio Sammartino je 1999. ljeta ute­meljio Zakladu Agostina Piccoli, ka se bavi prije svega moli­škimi Hrvati, istraživanjem, ga­je­njem i očuvanjem njeve jezi­čne bašćine tr promiče sve vr­s­te aktivnosti ke pridonosu oču­vanju kulture i tradicije moli­ških Hrvatov. Ljeta 2004. je Sammartino imenovan p­o­čas­nim konzulom RH u Italiji.

Martin Ivančić o značaju noveliranja Zakona o narodni manjina, školstvu i mediji

Predsjednik Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga centra kao i aktualni pot­pred­sjednik hrvatskoga Na­rod­nosnoga vijeća pri Saveznom kancelarstvu Martin Ivan­čić je bio gost u Centar.razgo­voru i Petra Tyrana srijedu, 13. junija u Hrvatskom centru u Beču. „Zakon o na­rodni grupa“ iz 1976. ljeta je potribno minjati jer je zastario i izgradjen na teritori­jalnom principu, pa uzima u obzir samo gradišćanske Hr­vate u Gradišću, a ne i one u Beču. To već ne odgovara današnjoj situaciji“, rekao je na tribini Centar.razgovora, bivši visoki činovnik u Gradišćanskoj zemaljskoj  vl­adi i bivši općinski politi­čar, socijaldemokrat Martin Ivančić.

Preživit ćedu lokalne i regionale novine i one za „grupe s posebnim z­a­nimanjem“

Printmediji danas najjače trpu pod boomom medijske digitalizacije. „Lokalno“ do dana današnjega nije online-domena, jer se „lokalno jednostavno ne more pretvoriti u pineze“. Ali zato ćedu lokalni mediji, a tim pred svim i lokalne odnosno regionalne novine i nadalje postojati i morat ćedu postojati.