„Manjine svome gradu“ — večer glazbe i emocijov u Umagu u Istri

U srijedu 9. maja o. lj. Umag je u velikom stilu proslavio Dan Europe tr na najbolji način oživio geslo „ujedinje­ni u različitosti“. Umaške nacionalne manjine i zajednice Talijanov su brojnoj pu­bliki priredile priredbu tijekom ke su glazba i recitacije odjekivale prepunim trgom tr mamile ćuti ponosa i zajedničtva. U Umagu, od gotovo 15.000 stanovnikov, njih 30% pripada nekoj od prik 20 nacionalnih manjin.

Završna priredba za Minority Safepack

Na završnu priredbu austrijskoga komiteta europ­ske gradjanske inicijative Mi­nority SafePack srijedu, 9. maja je bila završna priredba u Hrvatskom centru u Be­ču. Pozvani su bili zastupniki gra­dišćanskih Hrvatov i koru­ških Slovencev, ki su bili na bilo kakov način upleteni u ovu kampanju, ka je završila kratko po Vazmi. Cilj je bio priredbe, da se završno zaokruži ova kampanja, ka je du­rala prilično ljeto dan dugo, veli govoračica austrij­sk­oga komiteta za Minority SafePack, Gabriela Novak-Karall.

Spomentabla za žrtve NS-režima i grupu 40 u Beču — svečani govor prof. Käthe Sasso

U Beču na zidu današnje po­licijske stanice i nekadašnje „Liesl“, zloglasnoga zatvo­ra Gestapo-a i nacionalsocijalističke strahovlade na Ros­s­­au­er Lände 9 (nugalj Berggasse otkrili spomentab­lu političkim protivnikom na­cionalsocijalističkoga režima od 1938. do 1945. ljeta. Liva strana spomenploče od metala je posvećena Käthe Sa­s­so (rodjenoj Katici Smudić iz sridnjogradišćanskoga Šu­ševa) i kaže kratak nje životopis i da je preživila KZ Ra­vensbrück. Desna strana plo­če je posvećena spominjanju na sve žrtve nacionalsocijalizma ke su od 1938. do 1945. ljeta prisluškivali, mu­čili i ubili u ovom bivšem policijskom zatvoru na nuglu Rossauerlände i Berggasse.

Konstituirano Zakladno vijeće ORF-a

U četvrtak, 3. maja su odr­ž­ali konstituirajuću sjednicu Zakladnoga vijeća ORF-a. U ovom gremiju s 34 člani Gra­dišće sada zastupa odvjetnik, advokat Werner Dax, ki je u ovoj funkciji naslijedio Martina Ivančića, tadašnjega še­fa ureda zemaljskoga poglavara Niessla i dogoljetnoga predsjednika Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarno­ga centra i jedan od trih alternirajućih predsjednikov hrvatskoga Narodnosnoga vijeća (Volksgruppenbeirat). Rodjeni Klimpušac od 2015. ljeta je bio u Zakladnom vijeću (Stiftungsrat) u ORF-u.

„Austrija neka bolje čuva manjinske jezike“

Austrija mogla bi već učiniti za obrambu, poštivanje i podupiranje svih čuvenih ma­njinskih jezikov. Komitet mi­nistrov Vijeća Europe je ko­n­kretno imenovalo četire hit­ne i neodgodive točke, rekao je dr. Dieter Halwachs sa Sveučilišća u Gracu. On je zastupnik komiteta struč­njakov za Čartu regionalnih i manjinskih jezikov. Jezikom svih šest autohtonih manjin u Austriji je potribno jače podupiranje, da bi je lju­di koristili u javnom životu i u administraciji. Situacija čuvanih manjinskih jezikov da se od 2012.