S već od 1,2 milijuni potpisov za Minority SafePack — uspila je inicijativa gradjanov

Točno s polnoćom 3. aprila je završila do sada nevidjena inicijativa gradjanov širom E­urope u pogledu na ma­njin­ska prava i s pogledom na volju pripadnikov etničkih/ narodnih manjin, da se po­stavu na noge i da zatražu bolju obrambu manjinskih prav širom Europe a posebno i u članica Europske unije. Federativna unija europskih narodnosti je srijedu, 4. ap­r­i­la u dvi internet-konferencija za novinare (iz Flensburga u Nimškoj) i Cluja (Klausenburg/Kolozsvár) u Rumunj­skoj prik facebooka prenosila konačni rezultat europske inicijative gradjanov Minori­ty SafePack. S konačno već od 1.215.000 ljudi, ki svojim potpisom podupiraju ovu ini­cijativu širom Europske uni­je dalo podupiranje. Ovo su slu­ž­beno o­glasili predsjednik Fuen-a Vincze Lórant i prijašnji predsjednik Fuen-a Hans Heinrich Hansen, ki je inicirao uvu inicijativu i skupa sa svojimi suradniki shodio da Vijeće Europe da­je zeleno svitlo inicijativi Minority Safe­Pack.

Već od 1,19 milijuni potpisov za Minority SafePack širom Europe velik uspjeh FUEN-a

Jedan milijun ljudi je svojim potpisom podupiralo inicijativu gradjanov širom Europe Minority SafePack. To je krajem prošloga tajedan javila Federalistička unija europskih narodnosti (Fuen),  ki je zbrojio online potpise i potpise, ke su na papiru sakupljali u Fuen-u učlanjene organizacije i partneri. Med Hrvati u Austriji su to Hrvatski centar u Beču i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Ali se je i Hrvatski akademski klub kao član Manjin europskih narodnosti (Men) jako aktivno i angažirano uključio u akciju pobiranja potpiskov. Izjava da je dosti­gnut potribni broj od jednoga milijona potpisov još nije oficijelni rezultat. Djelatni tīm Feun-a je, nai­me još do početka ovoga tajedna pre­gledao sve papirne formulare s potpisi. Kampa­nju su pe­ljali do zadnje minute pred završnim rokom, 3. aprila, tako i na kazališnoj predst­a­vi na Vazmeni pandiljak u Trajštofu.

Hrvati iz Rumunjske na pohodu Hrvatskoj

Općinu Lovas u Hrvatskoj  posjetila je nedavno obitelj rumunjskih Hrvatov iz Kara­ševa (RO), sa željom da čim podrobnije upoznaju Hrvat­sku, nje ljude i običaje. Posebno fascinantna je činjeni­ca da Hrvati u Rumunjskoj jur stoljeća čuvaju hrvatski materinji jezik, kulturu, tr­a­diciju i običaje, okupljeni oko Katoličanske crikve. U Rumunjskoj danas živi oko 6600 službeno priznatih pri­padnikov hrvatske nacionalne manjine. I evo nekoliko zanimljivosti, ke nam je prenijela Ljubica iz Karaševa:

Katalonija: Turull nije izabran za premijera

Katalonija i dalje nima premijera. Pokušaj da se u četvrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glas­nogovornik bivše vlade, propao je na glasanju.

KATALONIJA — Ova šp­a­njolska provincija dalje nima premijera. Pokušaj da se u če­t­vrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glasnog­o­vornik, portparol bivše vlade, propao je na glasanju. Dostao je 64 glase, tj. dva manje od ne­ophodne većine.