Ste znali? - Staklo postoji,  ko se ne zlomi

Japanski znanstveniki su izumili staklo, ko se ne da razbi­ti. Na priliku se od cigle, ku hitimo na nje, neće zlomiti. Ne moremo je zlaka ni zgr­ba­stati. Odgovorna za to je mj­e­ra, ku znanstveniki zovu mo­dul elastičnosti. Novo staklo sadržava aluminijski oksid, ki je poznat po svojoj čvrstoći. Aluminijski oksidi su drugi po čvrstoći, veljek po dijamanti. Odre­djena fela tih aluminij­skih oksidov su alumine. Ke­mi­čari su aluminu pravoda  zdavno pokusili spojiti sa sta­klom, ali se ona tako pravo nije pomišala s njim.

Tagovi: 

Novi program ansambla Kolo-Slavuj vrhunsko umjetničko djelo u folkloru

Petar Tyran

Uminulih 45 ljet, od svo­jega osnivanja, folkl­or­ni ansambl gradiš­ća­n­skih Hrvatov Kolo-Slavuj se je posvetio vrhunskomu umjetničkomu djelovanju, istra­ži­v­anju i p­o­s­tavljanju na sce­nu kako doma­ćega tako i hrvat­skoga folklo­ra uopće. To mu se je i ugodalo — naravno svenek i ocj­e­njujući po dati prilika i mogućnosti, polag znanja i stepena is­traživa­nja. Ovako prošlih 45 ljet ovoga nadregionalnoga ansambla moremo gledati kao dugu i ši­roku cestu popločanu s broj­nimi izvanrednimi koreografijami, odličnimi muzičkimi sastavi i predivnimi muzički pr­od­ukcijami, najprvo kao LP-ploče a kasnije pak kao CD-jke. A sve to je Kolo-Salvuj re­dovito i s velikim uspjehom prikazivao na veći i manji i svetačni nastupi doma i po seli kao i u susjedni zemlja i država kao i drugi, izvan­eu­rop­ski kontinenti.

 

Kako mislu predsjednički kandidati o Balkanu?

Protukandidati za predsjednika: Norbert Hofer (Fpö) razumi težnju Republike Srpske prema samostalnosti, Van der Bellen (nazavisni) je protiv promjenov granica BiH.

BEČ/BANJA LUKA — Austrija 4. decembra bira predsje­d­nika izmed Aleksandera Van der Bellena, nezavisnoga kandidata i Norberta Hofera, kandidata Slobodarske stranke Austrije (Fpö). Dva kandidati su, izmed ostaloga, izrazili i svoje stave kada je posredi politička situacija u BiH, piše Dt. Welle.