Po predlogi za sastav hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu formiranje u februaru 2018.

Predsjedniki i potpredsjedniki svih šest savjetov za na­rodnu grupu su se četvrtak, 23. novembra sastali s novom peljačicom Odiljenja za na­rodne grupe u Saveznom kan­celarstvu. Pravnica Susanne Pfanner je naslijedila Christu Achleitner, ka je 20 ljet dugo obavila ov posao.

BEČ — Kako je rekao aktu­alni predsjednik hrvatskoga S­a­vjeta za narodnu grupu Martin Ivančić za hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće „smisao sasta­n­ka je u prvom redu bio, da se upoznaju s novom peljačicom Odjela V/6: narodnosni posli u Saveznom kancelarstvu mag. dr. Susannom Pfanner. Dosadašnja peljačica mag. dr. Chri­sta Achleitner se je dobro putila u svojem djelu, i zakonski, ona je sudjelivala pri internacionalni konferencija o pravi narodnih grup i je bila eksper­tica na manjinskom području“ je rekao Martin Ivančić za Ra­dio-Gradišće i je za dosadašnju peljačicu Odjela V/6 rekao da u svakidanjem djelu s na­rod­nimi grupami se je Chr. Achleitner držala jako propisov i tim i birokracije, ali ipak da je svenek bila na strani narodnih grup“. To si očekuje i od nje nasljednice Susanne Pfanner.“

Pri sastanku su čuli, da će dojti do reforme ča se tiče mol­bov i obračunov pojednih pro­jektov. Društva moru staviti ranije svoje molbe i ona ćedu jur na početku ljeta doznati, ke projekte će Kancelarstvo odo­briti i financijsko podupirati. Pineze ćedu dostati na rate i to do sredine ljeta. Tako ćedu mo­ći bolje kalkurirati i ranije po­četi s projekti. Kako je Iva­n­čić nadalje rekao, će dojti do bo­lje kom­u­nikacije ča se tiče ob­ra­čunov. Pojedini Savjeti na­rodnih grup ćedu pravoda nadalje predlo­žiti Kancelarstvu, ke projekte neka podupira.

Do 24. novembra je bio rok za imenovanje kandidatov za novi sastav Savjeta, o kom će pak odlučiti sām kancelar. Pre­t­postavlja se da će to još biti sadašnji aktualni SP-kancelar Kern. Dojduća, a tim utemelja­juća sjednica hrvat­skoga Sa­vjeta za narodnu grupu će po­lag Martina Ivančića biti sredinom februara 2018. ljeta. O­n­da ćedu raspravljati o podilje­nju subvencijov.

Ljetos u maju je socijaldemokratski kancelar Christian Kern u parlamentu dao odgovore na pitanja o pineznoj pot­pori za narodne grupe.

Pri sastanku u aprilu 2016. ljeta su zastupniki svih šest na­rodnih savjetov diskutirali reformu izobrazbe, podupiranje manjinskih i tiskanih medijev i pinezno podupiranje iz Ure­da Saveznoga kancelara.

(uredn.)