Petar Tyran

Kaotične scene su se dogadjale 13. marca u britanskom parlamentu ki je glasao protiv izlaska iz EU bez Sporazuma. Britanska pr­emijerka Theresa May je doživila još jedan poraz, zg­u­bitak ali ipak želji treće glasanje o Sporazumu. Tribao je to biti dan kada parlament preuzima kontrolu nad Bre­xitom. Ali Theresi May je uspilo da i pod kaotičnimi usl­o­vi ipak izbigne potpuni po­raz. Uzvratila je udarac i najavila još jedno glasanje o Sporazu­mu o izlasku iz Europske u­n­ije, ki je prethodnoga dana drugi put zaredom velikom većinom odbijen. Premijerka May je u svakom slučaju us­trajna, ali nje protivniki to jur dugo opisuju kao tvrdoglavost.

Sve je završilo tako da je sa­ma May glasala protiv svojega vlastitoga prijedloga. Slu­čaj apsurda je to parlamentar­noga teatra ki je još jednoč pokazao destruktivnost Bre­xita u političkom sistemu Ve­like Britanije. Prošli tajedan  postojao je trač da ćedu Bre­xiteri tijekom ovoga tajedna  glasati za Sporazum jedino u slučaju da Theresa May po­n­u­di svoju ostavku. Bilo bi zais­ta nevjerojatno kada bi May izgubila svoju poziciju da bi spasila Sporazum o Br­exitu i upitno je da li bi May zaista pristala na ta način igre.

Ali ča neka ljudi zaista dr­žu o ovoj farsi, ili bi ju tribali zvati dramu, ka se momentano dogadja u parlamentu u Londonu? Moguće da Brita­n­ci — ili je znamda ipak bolje govoriti samo o Englezi, jer su Šk­oti jasno za ostatak u obitelji EU a Irci i Sjeveroirci imaju plodo puno od straha, da će se med njevi dvi zemlja podignuti tvrda vanjska granica EU. To si onde nijedan ne more predstaviti, isto kako je ovde na kontinentu teško zamišljivo, da ljudi na britan­skom otoku ne kanu već ima­ti posla s ostatkom Europe.

Gdo si zaista kani ili zna predstaviti, da Velika Britanija već ne propada ovoj Europi, ku daleko najveći broj stanovnikov zagovara. Puno današnjih ljudi si uopće već ne more predstaviti da bi se opet podigle granice med po­jedinimi državami. Gdo zaista razumi Theresu May i nje pristaše (kih je pravoda sve manje) da je nje vrhovni cilj da Velika Britanija istupi iz Europske unije. A je pak i pu­no takovih ki su zaista pod svaku cijenu dalje za tvrdi Brexit. To znači da se sve go­spodarske a tim i politi­čke i društvene kao i kulturne dosadašnje veze ili jako otežava­ju ili uopće prekinu. Komu je zaista u interesu, da se Euro­pa raščihne na uskom morskom tjesnacu med francu­skim Calaisom i engleskim Doverom. Ne bi li tribali svi u Europskom parlamentu i u Vijeću Europe uložiti sve svo­je snage, da Theresa May od­stupi (barem od svoje nakane) da provodi istup iz EU, Brexit za svaku cijenu? Zač ne tako dugo čekati dokle se ljudi u Londonu i u cijeloj VB upametu i idu u dru­gi re­feren­dum, ki bi razultirao u tom a da sve ostaje pri starom!

Kategorije