Državna tajnica u Saveznom kancelarstvu za diverzitet, javnu službu i digitalizaciju Muna Duzdar (Spö) je u petak, 21. oktobra službeno pohodila Gradišće i je tom prilikom pohodila i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (Hkdc) i Narodnu visoku školu Gradišćanskih Hrvatov (Hnvš) u Željeznu.

ŽELJEZNO — Uz potpred­sjednika Hkdc-a mag. Haral­da Horvata pri ovom informativnom sastanku s državnom tajnicom mag. Munom Duzdar, MA u prostorija Hk­dc-a ods. Hnvš-a u Željeznu u Tehnolo­škom centru bili su nazoči još zemaljski savjetnik mag. Nor­bert Darabos (kao član Gradišćanske zemaljske vlade), nadalje poslovodeći predsjed­nik Zemaljskoga školskoga s­a­vjeta mag. Heinz Josef Zitz, nadzornica za manjinsko ško­l­stvo mag. Karin Vukman-Artner, predsjednik Hrvatske na­rodne visoke škole Joži Meršić, dr. Harald Ladić od Regional­noga menedžmenta Gradišće (Rmb) i tajnice Hkdc-a i Hn­vš-a Heidi Rotpuller i Anja Sve­čnjak.

Potpredsjednik Hkdc-a Ha­rald Horvat je dražvnoj tajnici referirao o projekti svojega društva i naglasio da pokrivaju zapravo cijelo školstvo u pogle­du na hrvatske odnosno dvojezične udžbenike.

Nadzornica Karin Vukman-Artner joj je pri toj priliki objasnila zakonski okvir manji­n­Joži Meršić o ponuda Hnvš-a u obrazovanju odraslih i di­ce u čuvarnica.

O pohodu je rekao govorač gostodavateljev u Hkdc-u, H­a­rald Horvat, da je za nje bilo pred svim važno, informirati državnu tajnicu o projekti i o djelovanju gradišćanskih Hrvatov i tako osigurati daljnju financijsku potporu sa strane Saveza. Duzdar da je pažljivo pratila izvještaje i da si je i ne­ke stvari notirala, je rekao Hor­vat za Orf. Zatim je Duzdar (38) pohodila redakciju za na­rodne grupe Orf-a Gradišće.

Kategorije

Slike