BEČ/GERIŠTOF — Kako i skoro svi drugi poduzetniki i za­posleniki u različni tvrtka, firma i prodavaonica tako i Feri Fellinger djela iz doma u takozvanom domaćem uredu (home-office). Njegovo poduzuće Klavierhaus Förstl tim već nije otvoreno za mušteriju a naravno, sada zato i već ne dojde ljudi u te njeve pro­strane i ekskluzivne prodavao­nice. „Nismo niendoga otpus­tili...“

„Dvimi, trim djelaju u Beču u ekspeditu i transportu a os­tali iz doma“ veli Feri Fellinger, ki upravo sada najavljuje temeljno obnavljanje i renova­ciju svojih velikih uredskih i izložbenih prostorijev u Bellariastraße 4 i zbočni zgrada i prostorija u 1. bečkom kotaru. To znači da ćedu nabaviti no­vo pohištvo, da ćedu novo zmo­ljati i napraviti sva druga popravljanja ka su nastala potri­b­na.

 

„Nećemo zasada pojti u kra­­t­ko p­o­­slovanje, nego stoprv od aprila, ako bude potribno ali svih13 zaposlenikov će os­tati u poduzeću“ je rekao Fellinger u razgovoru s Hrvatski­mi novinami. Pravoda nam se je prodaja klavirov sada malo smanjila ali „čuda bolje ide sa­da elektronika, čije naručbe idu putem maila ili telefona. Svi ti instrumenti ili naprave se moru najti na našoj doma­ćoj stranici: Kalvierhaus Förstl www.mietklaviere. at.

 

„Sada smo u stanju da u naj­boljem sljučaju još u roku jed­noga dana morem poslužiti na­šu mušteriju i lifrati naručene instrumente i elektronske naprave dotičnim kupcem. Upra­vo sada (koncem prošloga tajedna; op. ur.) čekamo pošiljku od 16 klavirov iz Hamburga, ki su brodom došli iz Japana, kada se produciraju Yamaha-klaviri i drugi Yamaha-instrumenti. Bilo je par dani proble­mov na granici s Nimškom, ali sada se ufamo da opet sve funk­cionira“.

 

Drugo veliko područje djelovanja Ferija Fel­lingera je na m­­u­zičko-zabavnom području, na po­lju kade dobrovoljno djela — skupa s brojnimi sovjimi prijatelji i prijatelji­cami i kade on puno pomaže, donira i sponzo­rira. „Kulturno djelovanaje mo­mentano naža­lsot stoji“ veli Feri Fellinger, u crikvi nima ništ novoga, dakle nima maš — on je kantor u Malom Borištofu — a sa Zelenjaki čiji je zborovo­dja, ne probaju. U momentu, kako žali, ništ nije s tečaji tam­buranja, ko su Zelenjaki predvidjali da osebno posebno bri­nu o tamburaškom narašćaju, za jur malo zrelije i za čisto mlade. Za dicu je bila predvi­djena Gizela Čenar jur malo starije Kristijan Karall, ki je jur sada odgovoran za odrasle i za tehniku. Za petak, 27. marca su bili predvidjali sastanak ka­ko bi ovo sve organizirali — ali do su sada otpovodali, odgodili.

 

Kako je rekao Feri Fellinger, zanimanje za tamburanje je ja­ko veliko a Zelenjakom se mo­ru dojti učiti i iz drugih sel, ne samo iz domaćega Gerištofa.  „Mi ovo nikako ne vidimo kao konkurenciju a ako se gdo kod nas uči, more mirno svirati i u drugi tamburaški sastavi, npr. u Mjenovu, Filežu itd. Vježba­nje je bilo predvidjeno u staroj krčmi kod Periševići, kade i Zelenjaki vežbaju.

 

S pogledom na Paxe rekao je F. Fellinger, da su sada za vri­me Vazam i potom imali planirano za nekoliko veseljev. Ta ćedu se najvjerojatnije sva odgoditi na kasniji termin. Isto je i otpovidan finale Grajama, u kom Feri F. ima važnu ulogu a s pogledom na »Žabljak« kon­cu augusta sada isto sve „sto­ji“ iako djelaju na programu. Će­du ljetos uopće održati ovu dvodnevnu priredbu ili znamda u manjem opsegu ćedu odlu­čiti kašnje — je rako Feri Fellinger.                       

 

(uredn.)

Kategorije

Slike