Hrvatski svitski kongres u Austriji prvi put ima pred­st­a­v­nicu za izbor najlip­še Hrvatice u narodnoj noš­nji izvan Republike Hrvatske: u Tomislavgrad ide Antonella Rašić.
INNSBRUCK/TOMISLAVGRAD — Kako dani postaju sve tepliji i lagano se približava ljeto, tako nam se bliži i je­d­no modno naticanje nešto druga­čije vrste. Naime, i ovo ljeto i to peti put za redom, Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u B­o­sni i Hercegovini »Stećak« u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, organizira reviju tra­dicijske prateži i izbor najlipše Hrvatice u narodnoj nošnji iz­van Republike Hrvatske.

Ov hvale vridan projekt, ki se do sada održavao pod pokrovitelj­stvom dr. Dragana Čovića, čla­na Predsjedništva Bosne i Her­cegovine iz reda hrvatskoga naroda, Državnoga ureda za Hrvate izvan RH, Vlade Hercegbosanske županije i općine Tomislavgrad, jur tradicional­no okuplja brojne Hrvatice i Hrvate sa svih kontinentov, ki se sastanu u prelipom karmelu Sv. Ilije na obala Buškoga jezera u Općini Tomislavgrad.

Nima sumnje da ćedu i ovo ljeto brojne lipotice u narodni nošnja ukrasiti ovu reviju, a na ovom mjestu predstavljamo je­dnu od potencijalnih kandidatkinja — Antonellu Rašić.

Antonella je mlada divojka ka boravi i studira u Innsbru­cku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol. Rodjena je 12. 7. 1997. u Innsbrucku kade uspje­šno završava gimnaziju i maturira 2016. ljeta. Trenutno je studentica drugoga ljeta na Vi­sokoj pedagoškoj školi u Inns­brucku. Glazba, ples i folkor predstavlja Antonelli mnogo već od hobija, s obzirom na to da je 12 ljet učila svirati klavir u glazbenoj školi, ali valja i n­a­pomenuti da joj nisu strani ni­ti saksofon, flauta i gitara, ke svira jur par ljet. No lista Antonellinih glazbeno-folklornih aktivnosti ovde ne prestaje.

Kroz svoje školovanje u ra­z­lični školski zbori imala je priliku dokazati i svoj pjeva­čki talent, ki dolazi do izražaja i u dičjem zboru Hrvatske katoličke misije u Innsbrucku, k­oga Antonella zajedno sa svojom majkom jur neko vri­me uspješno organizira i pelja. Od 2007. ljeta članica je folklorne skupine Posavina“ iz Innsbru­k­ka, s kim je proputovala mno­ge austrijske grade. Prošlo i pretprošlo ljeto nastupala je sa svojim društvom i na velikoj smotri folklora u Zagrebu, a uz sve to, imala je priliku usavršiti svoje vještine i u sklopu Ljetne škole folklora u Zadru.

Kategorije