Katoličanska crikva se nara­vno drži mjerov protiv širenja koronavirusa i je otpovidala sve svete maše. Biškup Želje­zna, Egidije Živković se je u ovo vrime krize obrnuo vjernikom, da je ohrabri u vjeri. 

ŽELJEZNO — Cri­k­ve su prazne i u Gradišću zbog obrambenih mjerov protiv širenja koronavirusa. Kako je rekao dijecezanski biškup dr. Egidije Živković za Hrvatsku redakci­ju Orf-a Gradišće se more ćutiti, da ljudi imaju jaču želju za vjerom. Živković je hvalio pred svim onim, ki u ovoj situaciji svojim djelom podupiraju dru­ge. Solidarnošću se kriza mo­re obladati, je reko Živković.

Na početak svojega govora je Živković stavio poruku gori­staloga Gospodina, ki je rekao „Ne bojte se. Ja sam s vami sve dane do konca ovoga svita.“ Živković je osvidočen, da je go­ristali Gospodin osebujno u kriznom vrimenu s človikom. Istovrimeno je uprav sada potribno, da se ljudi med sobom jačaju i si pomažu, da kao kr­š­ćani ne zabu jedan za drugoga moliti — je rekao željezanski natpastir u svojem obraćanju na gradišćanskoj televiziji.

Iako je vjerski život sada o­graničen, da se vjerniki doma u obitelji moru povući na molitvu. Zvoni da svaki dan pozi­vaju na skupno jačenje, mole­nje križnoga puta, svetih oče­našev ali i na čitanje Biblije. A svete maše da se moru sve­čevati pomoću medijev, radija i televizije. Ovako moru ljudi ostati povezani jedan s drugim i s Bogom.

(uredn.)