Petar Tyran

Povodom 100. rodjendana Ferija Sučića ov velikan hrvatske narod­ne i novokomponirane zabavne gla­zbe u Gradišću a pri­je to­ga i ljeta dugo u Beču. Njegova Tamburica Klimpuh, ku je bio utemeljio i u koj i  s kom je djelovao i nastupao skoro pol stoljeća dugo, će se njega spomenuti uz dan njegove smrti, 30. septembra pri sv. maši u crikvi u Klimpu­hu a potom će se Općina Klim­puh spomenuti svojega velikoga prijatelja tim da će mu otkriti spomenploču pred op­ćinskom zgradom.

Sučićeva svestranost se je pokazala i na području na­rod­ne glazbe: i kao kompozitor i aranžer za tamburaške gru­pe, kao književnik i pjesnik a pred svim i kao novinar. Bio je glavni urednik Našega Tajednika (1958.-1960) i Hrvatskih novin (1960.-1968.) i dugoljetni „kalendarac“. U tom vrimenu, ali i kašnje je pokazao i dokazao da je uvijek zastupao progresivnu liniju u pogledu na jezik i da je — prem pridržanja gradi­š­ćanskohrvatskoga idioma — uvijek i težio ka književnomu standardu.

U svojem aktivnom djelat­nom vrim­enu Feri Sučić bio je činovnik Gradišćanske ze­maljske vlade „…ali nikad ne suh i bez boje, farbe. Kigod ga je vidio koracati čvrstim korakom i vitkoga tijela, m­i­slio je, da ima pred sobom uranjenoga penzionista. Ova gradišćanska ličnost zaorala je diboke kulturne slijede u muzičku povijest naše domo­vine. Neki stručnjaki i obo­žavatelji zovu ga „doajen“ ili „legenda“ narodne hrvatske pred svim tamburaške muzike (© Martin Cirković).

S prof. Ferijem Sučićem smo 28. februara 2012. ljeta izgubili i vrsnoga znalca a vrhu svega i dobrohotnoga savjetnika i prijatelja, ki je do zadnjega aktivno pratio i no­vinski život med gradišćan­skimi Hrvati.

Feri Sučić se je i zapregao u stvaranje novoga identiteta najnovije savezne zemlje Au­strije, pokrajine Gradišća i je svojimi domoljubnimi jačkami u narodno-zabavnom stilu p­u­no tomu doprinesao da se je pak digla svist i samopo­uz­d­a­nost Hrvatov u Gradišću i da su se mnogi, pred svim i na Poljanci počeli smatrati kao Gradišćanci i Gradišćanke, i oni ki su još znali zato, da su se još rodili u Ugarskoj ili da su im starji i staristarji bili još gorljivi Madjaroni, dakle zagovorniki madjarske nac­i­onalne svisti. Uoči toga njegovoga angažmana za Gradišće mu je bilo vrlo sklona i zemaljska politika i jedan od vidljivih znakov te „zahvalnosti“ su bila i bezborojna putovanja Tamburice Klim­puh po nalogu ili pozivu oficijelne, službene Zemlje Gr­a­dišće. Ali su mu bili jako za­hvalni i njegove tambura­ši­ce i tamburaši, jer su pomo­ću tam­burice upoznali ne samo Au­­striju i nego puno mjest i š­i­rom Europe.

Feri Sučić je svojimi jačka­mi pogodio muzički ukus vr­i­mena a to se ćuti i danas.

Kategorije