U Splitu nedavno je pred­sta­vljena knj­iga pape Franje »Božje je ime Milosr­­đe« čija  prva je naklada rasprodana. Miro Radalj, ravnatelj na­kladne kuće Verbuma, ka je objavila hrvatski prijevod pa­pine knjige istaknuo je kako u Hrvatskoj vlada veliko zanimanje za tu knjigu i da je prva naklada od tri tisuć pri­mjerkov od pretprošloga ta­jedna rasprodana za tri dane pak je tiskano dodatnih pet tisuć primjerkov.

 

SPLIT — Predstavljajući knjigu pape Franje »Božje je ime Milosrđe«, nadbiškup split­sko-makarski mons. Marin B­a­rišić rekao je u srijedu kako pa­pa Franjo ističe milosrdje kao način kako pristupiti našemu ranjenom vrimenu i doprijeti do srca ljudi na jednostavan ­na­čin, bez teologiziranja i filozo­firanja. „Knjiga se čita s lako­ćom i u njoj nećemo najti filo­zofiranje, teološko niti neko di­binsko razmišljanje, jer bi mo­rebit takov pristup odvratio da­našnjega človika, ki ne želji ići malo diblje. Vjerojatno je pa­pa Franjo bio svistan takove situacije našega mentaliteta i htio je na jednostavan način dodirnuti tematiku milosrdja i lansirati je“, istaknuo je nadbiškup Barišić predstavljajući knjigu u koj je objavljen razg­o­vor Franje s talijanskim novi­narom Andreom Torniellijem.  Ocijenio je kako je naslov knji­ge »Božje je ime Milosrđe« ta­ko slojevit i bogat da toga m­o­rebit nismo ni svisni jer nas mi­losrdje vraća kršćanstvu, o­tva­ra nam nove vidike i preo­bra­žava nas, ono uopće nije kom­plicirano nego jednostavno.

 

„I mi prodikači, svećeniki i biškupi, novinari i medijski dj­elatniki umotavamo i proda­j­e­mo ambalažu (omot), a sa­dr­žaj nije primjetljiv i ne do­di­ru­je človika“, rekao je nad­bi­škup Barišić tumačeći jed­no­stavnost pape Franje.
Po Barišićevi riči, milosrdje je odigralo iznimno veliku ul­o­gu u formiranju pape Franje kao osobe, svećenika, biškupa i sada kao pape.

 

„I sām današnji Papa prepo­znaje se kao grišnik“, rekao je nadbiškup Barišić i pritom is­taknuo dvostruka iskustva pa­pe Franje — kao onoga ki se spovida i onoga ki spovida — o ki se govori u ovoj knjigi.

„Papa Franjo se poziva na o­sobno iskustvo iz 1953., ka­da se je spovidao kod jednoga sv­e­ćenika s karizmom i upravo je ta dogadjaj prominio njegovu optiku i vizuru i diboko ga pro­žeo“, rekao je nadbiškup Barišić. Navodeći ta primjer iz Pa­pine knjige kao potvrdu važn­o­sti svećenika-spovidnika s karizmom, nadbiškup Barišić je istaknuo kako je danas veliki problem nedostatak takovih spovjednikov.

 

„Biti svećenik-spovidnik s karizmom veliko je bogatstvo za sredinu i grad. Naš grad Split imao ih je nekoliko, ali da­nas imamo uravnilovku, pot­puno izjednačenje, rekao je na­dbiškup i podsjetio na riči pape Franje kako »spovid nije kemijsko čišćenje«.“

 

U vezi s Papinim iskustvom svećenika-spovidnika, nadbi­škup Barišić naveo je primjere iz knjige u ki papa Franjo svidoči o svoji susreti s prostitut­kom i homoseksualcem.

 

„Kao svećenik-spovidnik, P­­a­pa u knjigi dodiruje ekstremne slučaje tr spominje slučaj go­spodje ka se je bavila prostitu­cijom da bi prehranila obitelj. Jednom prilikom ona dolazi u faru, a on ju pita: ,Gospodjo, jeste li vi pristigli za Caritas?’  Ona je zaplakala rekavši kako je to prvi put u životu da ju ne­gdo nazove gospodjom“, rekao je nadbiškup Barišić ilustrirajući djelovanje milosrdja za ke se zauzima papa Franjo, ki je ovo ljeto i proglasio „Ljetom milosrdja“.

 

Miro Radalj, ravnatelj nakladne kuće Verbuma, ka je objavila hrvatski prijevod papine knjige »Božje je ime Milosrđe« istaknuo je kako u Hrvatskoj vlada veliko zanimanje za tu knjigu i da je prva naklada od tri tisuće primjerkov bila rasprodana za tri dane pak je tiskano dodatnih pet tisuć pri­m­jerkov. „Zanimanje za tu knjigu u Hrvatskoj je deset puti veće od najprodavanijih knjig, a to govori da je knjiga »Božje je ime Milosrđe« fenomen u Hrvatskoj“, rekao je Radalj.

 

Glavni urednik Verbuma Pe­tar Balta istaknuo je kako je pa­pa Franjo široko prihvaćen upravo zbog svojega milosrdja.

 

(uredn.)  

Kategorije