VELIKI BORIŠTOF (do 4. septembra) — Ljetna izložba u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović s djeli članov umjetničke zajednice KG Gradišće, ka je utemeljena 2004. ljeta (* Ilse Lichtenberger * Elke Mischling * Johannes Ram­sauer * Pierre Schrammel * Hans Wetzelsdorfer *) i čiji je cilj da pr­ezentira suvrimenu umjetnost visoke kvalitete u Austriji i prik granic.

Umjetnička grupa KG Talstation u Galeriji Trudice Domnanović kaže slike, ke su u­prav nastale kao i takove, ke su vridne da ih se uzme iz depota, umjetniki se služu tehnikov kao slikanje, crtanje, fotografira­nje, kolažiranja i tiskanja ipri tom stvaraju apstraktno, stvarno i ko­n­kretno, šaro, u farbi reducirano, jako i nježno, kritično, ćutilno i veselo — a skupno im je da se svenek i nanovič trudu za kvali­tetnu umjetnost (vidi: www.kgtalstation.at).

Dolinski kraj 48, tel. 02614/2294, 0664/4310550

www.trudica.at

Kategorije