Jedan od najplodnijih suvrimenih „štoričarov“ ali prije sve­ga pjesnikov, Anton „To­n­či“ Leopold je srijedu, 13. ju­nija svečevao svoj 90. rodje­n­dan. Rukopisne zbirke Anto­na Leopolda obuhvaćaju daleko već od 2.000 pjesmic. Izdao je šest knjig a pjesme je objelodanio u antologija, školski knjiga, Gradišće K­alendaru i Hrvatski novina. Hrvatski centar u Beču je Antona Leopolda odlikovao s Kulturnom nagradom »Metron«.

Leopold je bio prvi ki je odlikovan ovom prestižnom nagradom 2008. ljeta. Sku­pa s Orf-studijom Gradišće je Hrvatski centar 2008. ob­javio tripl-CD s pjesmicami  Antona Leopolda i o njemu »Pjesma je moj razgovor«. Tu audio-knjigu ka je bila produkt tzv. »Leopold-maratona« mu je na inicijativu i pod peljanjem Petra Tyrana organizirao Hrvatski cen­tar u oktobru 2008. ljeta u Beču. U 2016. ga je općina Frakanava Dolnja-Pulja odli­kovala »Časnim prstanjem«. Još 1982. ljeta je odlikovan s »Theodor Kery nagradom«.

FRA­K­A­N­A­VA/BEČ — An­ton Leopold je jur s 18 ljet po­čeo pisati pje­s­mice. Neke od njegovih publi­kacijov su i o­glazbene, tako i „Polje u snigu“ u izvedbi Vokal­no­ga ansambla Mu­zičke akademije Beč pod pelja­njem Filipa Ty­rana, ki je ogla­zbio i aranžirao ovu Leopo­ldo­vu pjesmicu. Pjesnik je član austrijskoga Pen-kluba i Društva hrvatskih knji­ževnikov. Anton Leopold je dodatno odli­ko­van i s nagra­dom »Dr. Lo­v­re Karall zakla­de« 1992. lje­ta, a 2001. je do­s­tao »Zaslužni znak Gradišća«.

Povodom 80. rodjenda­na u 2008. ljetu Anton Leo­pold je primio do sada naj­višu hrvat­sku nagradu, pr­vi »Metron« Hrvatskoga centra u Beču, a u 2009. ljeta je izaš­ao CD o »Leo­pold ma­rato­nu«. Pri ovom knji­že­v­nom ods. pjesničkom ma­ra­to­nu (= knji­ževno-muzičko pu­t­o­vanje kroz pjesnički opus jubi­lara) o Antonu Leopoldu 14. novembra 2008. ljeta u Hrvat­skom centru su sudje­lovali:

Silvija Bucolić, Jurica Čenar, Renata Fazekas, Feri Grego­rić, Karin Gregorić, Robert Ha­jszan, Sigi Hajszan, Fred Hergović, Ewald Höld, Georg Kustrić, Kristina Marold, Kri­stijan Meršić, Gabriela Novak-Karall, Marijana Palatin, Ana Šoretić, Petar Tyran, Brani­sla­va Zaradić, Doroteja Zeichmann, Martin Živković.

Muzički su ov književni ma­ra­ton oblikovali: Zbor i tamburica Frakanava, Zbor Otvorena srca, Kla­pa Sidi, Vokalni sastav Muzičke aka­de­mije i Du­brovački kavaljeri.

Pred dvimi ljeti, ada 2016. ljeta je pjesnik primio »Časni prstanj općine Fraka­na­va-Dolnja Pulja«. Uz svoje pjesničko dje­lovanje seljački sin Anton Leo­pold, ki od puca­nja granate na frakanavskom hataru kao dite postao invalid i izgubi jedno oko, je zahva­lju­jući intervenciji Frica Robaka bio zaposlen kao činovnik u Savezu za inva­lide u Beču.

Anton Leopold je o­ženjen i ima dvoju dicu. Sa­da najve­ćim dijelom živi u svojem malom stanu u Frakanavi.

(uredn.)

Kategorije