Aleksandra Nišević s Trgovačke akademije Željezno je 19. februara dobila jezično naticanje za stručne više i sridnje škole u Željeznu. Bi­la je jedna od osam kandida­tov, ki su se naticali u hrvat­skom jeziku. Svega skupa su se naticali 72 školari u pet jezikov. Zastupani su bili jeziki engleski, francuski, špa­njolski, talijanski i hrvatski. Angelika Kornfeind je pelja­čica Djelatne zajednice učiteljev za hrvatski jezik.

 

 

ŽELJEZNO — Četvrtak 19. februara su priredili europsko jezično naticanje za stručne sridnje i više obrazovne škole. Za ovo 16. naticanje, ko organizira Pedagoška visoka škola u suradnji sa Zemaljskim ško­l­skim savjetom, se miru školarice i školari u strani i jeziki gradišćanskih narodnih grup. Naticalo se je oko 100 školaric i školarov i to u pet jezikov.

 

Ljetos se je u hrvatskom na­ticalo osam kandidatov. Četire ško­le su poslale kandidate, trgovačke akademije Željezno, Matrštof i Santalek i Viša škola za ekonomska zvanja Theresianum, a svaka škola je mogla poslati dva kandidate. Oni su  mogli slobodno birati med gr­a­dišćanskohrvatskim i hrvat­skim standardnim jezikom.

 

Nataša Nišević iz Trgova­čke akademije u Željeznu je dobila naticanje u hrvatskom jeziku. Drugo mjesto je položio Mar­ko Stepinac, a treto Amra Korajac iz Trgovačke akademije u Santaleku. Dobitniki su primi­li pinezne nagrade, karte za ko­n­certe u Kugi, knjige i bone. 

 

Organizacija za školska putovanja EF ponudila je igru s nagradom. Srićna dobitnica je školarica Dora Divoš (File­ž), ka pohadja Višu školu za ekonomska zvanja Theresianum u Željeznom. Dobila je trotajed­ni tečaj za engleski jezik, let i besplatan smješćaj u Los Angelesu.

 

Kako je rekla mr. Angelika Kornfeind po naticanju „jako sam zadovoljna s nastupom svih kandidatov i kandidatic. Najveća razlika naticanja za stručne više škole u prispodobi s naticanjem općih obrazovnih škol je, da se kandidati u final­nom kolu prezentiraju u disku­siji, a kod Ahs-naticanja finalisti svoje mišljenje na odredje­nu temu prezentiraju u razgovoru s jurori.

 

Drugo i treto mjesto su položili Marko Stepinac i Amra Korajac s Trgovačke akadem­i­je Santalek (Stegersbach). Do­bitniki su dostali pinezne nagrade, bone i knjige. Dokle su naticanje za Ahs održali pred trimi tajedni, naticanje u is­to­čni jeziki je bilo jur u decembru 2014. ljeta.

 

Dora Divoš iz Fileža je dobila pri pukanju jezično putovanje u Los Angeles, u Sjedi­njene Američke Države.

(uredn.)

Slike