Predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup su se srijedu, 18. maja ofici­jelno oprostili od saveznoga predsjednika Republike Au­strije dr. Heinza Fischera. Pri sastanku, koga je pokrenuo predsjednik Fischer, su se pominali uz ostalo o potribovanju narodnih grup na području školstva kao i o pineznom podupiranju.

BEČ — Kako je izjavila Hrvatska redakcija ORF-a Gradiš­će četvrtak, 19. maja zastupni­ki svih šest Savjetov za narodne grupe su se pri ovom sas­ta­n­ku srijedu, 18. maja zahvalili odlazećemu saveznomu pred­sjedniku Republike Austrije, dr. Heinzu Fischeru za njegovo podupiranje. „Ovo je bila dobra era za narodne grupe, jer je Fischer pri svoji pohodi zemljam svisno svaki put pohodio i one općine, kade živu manjine“ je rekao Martin Iva­n­čić, ki je kao potpredsjednik Savjeta pri sastanku zastupao hrvatski Savjet za narodne gru­pe. Tim da je Fischer demons­trirao svoju otvorenost prema narodnim grupam i manjinam i za šarolikost zemlje. To da su po­tvrdili zastupniki Savjeta za sl­ovensku narodnu grupu. Uza to da je Fischer i dostkrat kod vlade intervenirao u interesu narodnih grup, je rekao Martin Ivančić. Unisono su izrazili želju da nova vlada neka jače uveže narodne grupe — a u ve­zi s tim je predsje­dnik Fischer obećao zastupnikom narodnih grup, da će njeva potribovanja dalje dati novim ministrom, ki su uru kašnje u Hofburgu prisegli pred predsjednikom.

Martin Ivančić je naglasio važnost da se vlada jače zgleda na potribovanja narodne gru­pe i se pomina s njevimi zast­u­p­niki prije nego nastanu prob­lemi. Važno je da se najdu rje­šenja s kimi se slažu i narodne grupe. U ime svih Savjetov za narodne grupe se je Ivančić jur pismeno obrnuo novim minis­trom prošnjom za sastanak sa zastupniki narodnih grup.

Za budućnost je Fischer sa­mo toliko rekao, da si želji na­sljednika, ki ima otvo­r­ene oči za sve u Austriji i raz­umiva­nje za to, da neka svaki čuva svoj identitet — je rekao Ivančić. Ali istovrimeno neka se i ljudi trsu za integraciju. Ivančić je i izrazio želju, da bi se novi save­z­ni predsjednik barem dvakrat u ljetu sastao sa zastupniki au­strijskih narodnih grup.

(ur.)


Novi savezni kancelar Christi­an Kern i novi vladin tīm soci­jaldemokratskih ministrov su se predstavili Nacionalnomu vi­­jeću. Kern je 13. šef vlade u 2. Republiki i je govorio o „count­down-u za srca i ljude u zemlji“. Spomenuo je ćut, da se ništa ne giblje i da postoji potribo­ća da bi se situacija minjala. ÖVP i opozicija su Kerna prijateljski primili, samo FPÖ ne.

Kategorije