Nedilju, 18. oktobra je Hrvatsko kulturno društvo održalo svoju redovitu generalnu sjedni­cu u krčmi Divoš-Karall u Filežu. Na sjednici bez odibiranja je išlo med drugim za novu situaciju po povišenju subvencijov kot i ulogu savjeta kot zastupničtvo cijele narodne grupe.

FILEŽ — Generalna sjednica Hkd-a je bila podiljena u dva dijele. U dvi otpodne je bila prezentacija najnovijega produkta Hkd-a, knjige i CD-a »Mona & Liza«. Tekst je napisala Do­roteja Zeichmann a Franjo Kröpfl je načinio ilustraciju.

Tajnik Hkd-a Jandre Palatin je pred­stavio nazočnu autoricu ka se je onda sama zahvalila da je mogla skupno s Hkd-om izdati ovu dvojezičnu knjigu za dicu i odrašćene. (Recenzija slijedi u dojdu­ćem broju HN).

Po prezentaciji je predsjednica fileške Hkd-sekcije Ale­­ksandra Farkas pozdravila nazočne člane i goste. Zbog ko­rone ljetos nije bilo muzičkoga oblikovanja a isto tako se na koncu nije jačila himna.

Kot prvomu je predsjednik Hkd-a Stanko Horvat predao rič zastupniku u Nacionalnom vijeću Nikiju Berlakoviću (Övp). Ov je spomenuo plodno sudjelivanje s Olgom Vog­lauer (Zeleni). Povišenje sub­vencijov je prvi rezultat, nada­lje kanu još raščistiti pravnu situaciju za narodne grupe. Ber­lakoviću je posebno važ­no, da se na području dvojezičnoga školstva gleda na od­redjen standard koga moraju učitelji odnosno škole ispuniti. On je posebno napomenuo podupiranje za HN.

Ovo novo podiljenje subven­cijov je bila i jedna od glavnih točak u izvješćaju pred­sjed­nika Hkd-a. Horvat je u pose­b­nom spomenuo jedan velik lo­nac koga dodiljuje Kan­celar­st­vo samo, bez savje­tov za na­rodne grupe. Ov se je povišio od 200.000 na 2 milijune E. Hkd kani iz ovoga lonca prositi za obnov­ljenje krova na centrali u Željeznu. Nadalje bi i rado znao po svakom lje­tu kamo su ti pinezi prošli.

Horvat je napomenuo kot vrhunce lanjskoga djelovanja sastanke s različnimi političari u Hrvatskoj i Austriji. Nadalje je spomenuo uspješne projekte kot Recital, Grajam, Tamburicu uz oganj ali i bale, Košić kot i biblioteku u Želje­znu, ka stoji pred finalizacijom. Posebno se je ovde Horvat zahvalio Katarini Zvonarić, ka preuredjuje i katalogizira knjige.

U prošlom društvenom lje­tu je Hkd izdalo troja tiskana djela: zidni kalendar, knjige »Grof Livković« i na sjednici predstavnu »Mona & Lisa«.

Kod personala će dojti za pol ljeta do promjene, Marijana Wagner ide onda u mirovinu i Hkd išće novu sekretaricu, novoga sekretara. Isto ta­ko išće Hkd jednoga pedagoga za Košić u Filežu.

Financijski izvješćaj je pre­štao tajnik Palatin, jer se je blagajnik Hanzi Heršić dao oprostiti zbog korone. 2019. ljeta je imalo Hrvatsko kulturno društvo nutar- i vandavanja od prilično 309.000 €. Štefan Zvonarić je kontrolirao skupno sa Štefanom Koko­šićem kasu i je stavio molbu za ras­terećenje ku su člani jednoglasno prihvatili.

U diskusiji je išlo iz početka za seoske funkcionare ke ima Hkd i u kom opsegu neka ove seoske sekcije dostanu pinez za djelovanje. Daljnja točka je bila potriboća za zidni kalendar, ki će za kljetu na svaki način još izajti.

Najveća točka u diskusiji je bila zastupničtvo narodne gru­pe prema van. Ovde je Palatin predstavio ideju, da se Gradiš­ćanski Hrvati organiziraju kot židovska zajednica po načinu jedne komore. Čla­ni odnosno pripadniki narodne grupe od­iberu svoje zastupničtvo direkt­no, a ne kot do sada da si kancelarstvo iz jedne liste pre­dlo­gov odibere ki neka sidi u Savjetu. 

Ideja se je jako različno primila. Petar Mogyorósi je pred­ložio da se pogleda varijanta hrvatskih samouprav u Ma­djarskoj. Ovde je isto pozitivnih i negativnih primjerov. Od strani članov je došla napom­e­na da odvisno od načina i pravil odibiranja more dojti i do nepredvidjenih rezultatov i ako na primjer Hkd ima sām oko 3000 članov.

Pri diskusiji je došlo u vezi subvencijov i koronaregulov do podbadanja. Postoju druš­tva, ka „u svakom gnjazdu sa­da načinjaju koncerte da po­tro­šu pineze“, je rekao Palatin. Isto tako je došla prošnja na Prezidij i Djelatnu zajednicu da školuju činovnike da se more hrvatski upotribiti na svi uredi kot službeni jezik.

Na diskusiji i nije falila napomena za sukob biškupa Egi­dija Živkovića i predsjednika Horvata. Hkd je pozvao četire pute biškupa na razgovor — do sada bez reakcije ili odgovora, tako odborniki. 

Generalna sjednica je zavr­šila po skoro dvi i pol ura.

(Kristijan Karall)

Kategorije