Na Masarykovoj obali go­ste je dočekala slikovita Grad­ska straža u svečani odori, koj su se pridružili Bakarska gospoda i kapetani tr Težaki­nje i težaki z Praputnjaka. Gosti su imali prilike kušati vrhunski pjenušac — nezaobilaznu Staru bakarsku vodi­cu i tradicionalne bakarske baškote (Brezeln).

BAKAR — Bakar (nedaleko južno Rijeke) je bio odrediš­će presenećenja za 105 austrij­skih turistov, ki u organizaciji hrvatske putničke agencije Via Mea iz Crikvenice i njevoga austrijskoga partnera Hofstätter Reisen otkrivaju Kvarner. Posjetom prve ovoljetne gru­pe u Bakru započela je suradnja iz­med agencije Via Mea i Turis­tičke zajednice Grada Bakra.

Gradska straža Bakra u svo­ji sv­e­č­a­ni odori, koj su se pridružili Bakarska gospoda i ka­petani tr Težakinje i težaki z Praputnjaka slikovito su do­če­kali goste. Gosti su imali prilike kušati vrhunski pjenušac, Staru bakarsku vodicu i tradicionalne bakarske baškote.

Takaj, za njih je bila organi­zirana i mala prezentacija pak su mogli viditi kako se baškoti misu i nastaju. Po maloj okripi, posjetitelji iz Austrije su pro­šetali Bakrom. Prije odlaska iz Bakra, organiziran je objed ki je prošao u najboljem mogu­ćem raspoloženju zahvaljuju­ći još jednom presenećenju iz­nenadjenju, klapi Reful Kuku­ljanovo, koja je svojom pjesmom upotpunila doživljaj.

„Bakar se polako budi i dra­go nam je da je agencija Via Mea prepoznala naš turistički potencijal i ufamo se da je ovo početak uspješne suradnje. Ve­selimo se svim nadolazećim grupam ke ćedu dolaskom u Bakar otkriti naš grad i sve ono ča nudi tr nositi glas o nami kao o turističkom odredišću ko itekako vridi posjetiti, rekla je Sonja Jelušić Marić, direktori­ca TZ Grada Bakra.

(Sanja Gašpert)

Kategorije