Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu su se 4. februara opet mirili školari sridnjih i viših škol za stručno obrazovanje pri jezičnom natica­nju. U hrvatskom jeziku je sudjelivalo osam školarov i školaric iz pet škol. Tema je bila „škola i obrazovanje“. Ovoljetno naticanje su prire­dili u engleskom, francuskom, talijanskom, španjol­skom i hrvatskom jeziku. Kako je naglasila organizato­rica naticanja u hrvatskom, Angeli­ka Kornfeind, je jezi­č­ni nivo ljetos bio jako visok.

ŽELJEZNO — Prvo mjesto pri ljetošnjem naticanju je položio Dragan Katana iz trgova­čke akademije u Željeznu, dru­ga je nastala Amra Korajac iz trgovačke akademije Santalek a na tretom mjestu je Dora Di­voš iz Fileža, školarica Terezijanuma Željezno.

 

Lani je takaj sudjelovalo osam ško­laric i školarov struč­nih viših i sridnjih škol pri o­vom naticanju. Kako je za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradiš­će rekla mag. Angelika Kornfeind, profesorica za hrvatski jezik i organizatorica ovoga na­ticanja u pogledu na hrvatski jezik, sudioniki su bili „…ja­ko jako dobri. Mogli su se na temu pripraviti a dostali su i skriptum, a zbog visoke kvalitete pojedinih naticateljev je žiriju jako teško spalo, da izabere tri kandidate za finale. U finalu su imali temu, da će doj­ti izbiglica u razred a učiteljica mora svoje školare za to pri­pr­a­viti i mora srediti, da bi ta izbiglica dostala i neku pineznu potporu“. Kako je naglasila An­gelika Kornfeind „naticate­lji su to jako dobro diskutirali“.

 

1. mjesto je položio Dragan Katana, 2. Am­ra Korajac i 3. Dora Divoš. Ukupno se je u hr­vatskom jeziku naticalo osam školarov i školaric iz pet škol (dvi su bile spričene dojti):

 

— Theresianum Željezno: Hlw:
Dora Divoš, 2a — 2. mjesto

 

— Hak Željezno:
Dragan Katana, 5. — 1. mjesto

Hak, 4. Tina Tešanović

Hak Matrštof:
Patricija Ivanić i Martina Protić (u pratnji mag. Ivana Rottera, MA)

Hak Gornja Pulja:
Nataša Keglović, Edona Kra­s­niqi

Hak Santalek:
Marko Stepinac i Amra Korajac — 3. mjesto

 

Pinezne nagrade su sponzo­rirali Robert Hergović, domaća tehnika Karlić Trajštof, gra­djevinsko poduzeće Schiller Pajngrt i Kuga karte za koncerte.                       

 

(uredn.)

Kategorije

Slike