Velike gužve na hrvatski granični prijelazi

Gužve (Staus) na granica, a Europska komisija poru­ču­je da samo nastoji pomiriti sigurnosne zahtjeve i sustavnu kontrolu na granica. Euro­p­ska komisija usko sudjeluje sa svimi zemljami članicami EU-a kako bi se osiguralo da se nova uredba o sustavni kontrolama na granica provodi na najbolji mogući na­čin, bez narušavanja razine sigurnosti, rečeno je javnosti u petak, 14. aprila.

BRUXELLES — U Komisiji velu, na upit da komentiraju duge kolone i zastoje na hrvat­sko-slovenskoj granici, da je u srijedu, 12. aprila održan sasta­nak zemalj članica na razini stručnjakov na kom je Komisi­ja „dala dodatna objašnjenja o pravili o sustavni kontrola i o mogućnosti provedbe ciljanih kontrolov na pojedini granični prijelazi na ograničeno vri­me i na temelju procjene rizika i bez ugrožavanja opće razine sigurnosti“.

Novi takav sastanak održat će se 28. aprila kako bi se rije­šila otvorena pitanja, najavlju­ju u Komisiji. „U medjuvrim­e­nu, Komisija će nastaviti usko sudjelovati sa zemljami članicami kako bi se osiguralo da se pravila provodu na najbolji mogući način i da se izbigne u­ticaj na protočnost prometa bez kompromitiranja razine si­gurnosti“, rekao je glasnogovornik Komisije.

Povjerenik za unutarnje po­sle i migracije Dimitris Avramopoulos izrazio je, 12. aprila na konferenciji za novinare u isto vrime dokle se je u Vijeću EU-a održavao sastanak struč­njakov za granice, uvjerenost da ćedu svi problemi, ki su se pojavili na hrvatsko-slovenskoj granici zbog provedbe novih mjerov, biti riješeni na tom sastanku. „Uvjeren sam da poremećaji u odvijanju prometa na granica vrijeda nećedu postojati“, rekao je povjerenik.

„Ča se tiče hrvatsko-slove­n­ske granice u kontaktu smo s obadvimi zemljami, obadvimi vladami. Na današnjem sasta­n­ku ekspertov razjasnit ćedu se svi detalji. Siguran sam, s obzi­rom da smo u prvoj fazi proved­be novih mjerov, da ubuduće nećemo biti suočeni s bilo ka­kovimi problemi“, rekao je Av­ramopoulos 12. aprila na konferenciji za novinare.

Medjutim, u petak jutro, 14. aprila kolona vozila na prijela­zu Bregana/Obrežje na sloven­skoj strani iznosila je već od 10 kilometrov, a na ulazak u Hrvatsku čekalo se je oko četire ure. Slovenska granična policija jutros je provodila sustavne mjere kontrole svih putnikov u skladu s izminjenom schengenskom uredbom.

Uredba o sustavnoj kontroli svih putnikov na vanjski grani­ca shengenskoga prostora i vanjski granica EU-a stupila je na snagu petak, 7. aprila i pred­vidja sustavnu provjeru u rele­vantni baza podatkov svih put­nikov uključujući i državljane članic EU-a, ča dosad nije bio slučaj. Uredba je donesena ka­ko bi se povećala sigurnost jer je uočeno da se teroristi, držav­ljani EU-a, moru slobodno kr­e­tati unutar schengenskoga pro­stora tr ulaziti i izlaziti iz nje­ga bez ikakovih kontrolov.
Prema uredbi, zemlje članice same odlučuju kada će u­peljati ciljane kontrole, ali uz uvjet da se procijeni rizik, to jest mora se analizirati hoćedu li takovi ciljani pregledi sma­njiti razinu sigurnosti. Zemlja članic dužna je procjenu rizika poslati Komisiji, ka more izraziti zabrinutost u vezi s tom procjenom, a od zemlje članice se očekuje da uzme u obzir tu zabrinutost.

Prema istraživanju Institu­ta za turizam 64% hrvatskih inozemnih turistov dolazu automobilom, avionom 11%, pri­kolicom 8%, autobusom 7%, kamperom 6% tr biciklom 3%. Znači 88% turistov dolazi ces­tovnimi prijevoznimi sredstvi.

Hrvatska je, prema tomu, destinacija u ku strani turisti najveć dolazu cestovnim prometom.

(uredn.)