Petar Tyran

Ako — s punim pravom i najsrdačnije — čestitamo ORF-u a unutar nje­ga Manjinskoj redakciji a to­č­nije Hrvatskoj redakciji ud­o­maćenoj u stu­diju u Željeznu, onda zapravo čestitamo i s­a­mi sebi. Čestitamo i svim tim, ki su još u 1960-i i 1970-i ljeti vjerovali u uspje­šno dr­u­štveno zalaganje i po­litičku borbu za najprvo radij­ske a kašnje pak i televizijske emisije na hrvatskom jeziku. Naša tadašnja društva su bi­la Hkd, Hak, Hgkd a narav­no i Komitet za prava Gra­diš­ćanskih Hrvatov — tada smo u Hrvatski novina gradišćanski Hrvati pisali još s velikim G (dokle skoro svi ostali s malim g, jer smo kanili pokazati na to da slišu skupa, da su cjelina Hrvati i Hrvatice na austrijskoj, če­škoj, madjarskoj i slovačkoj strani granice; sada kad mn­o­gimi pišu s velikim G i kanu pokazati na posebnu narodnost, morebit još i na poseban hrvatski narod ki s hrvatskim ima malo ili nikakove veze, smo opet prešli na malo g, jer jesmo dio hrvatskoga kor­pusa i naš jezik je hrvatski, ča nikako ne znači da moramo biti hrvatski državljani ili da bi morali podupirati ili trpiti od politike u RH, i neovisno od toga ima li negdo znamda vikendicu na morju ili ne.

Dakle da smo si u pro­š­lo­s­ti, protiv otpora i tadašnje politike kao i samoga vrha ORF-a izborili emisije i na našem jeziku, je za nas polag povijesne važnosti nešto kao prvi let na misec: mali korak za Austriju, ali velik korak za na­šu narodnost, za naš jezik a tim i za našu samosvist.

Sve se dā i more kritizirati, sve bi se moglo još bolje i djelotvor­nije napraviti. To va­lja za sve na svitu, tako i za ORF i za Hrvatsku redakciju. Ali ovo nije prilike dati ORF-u dobre savjete, nego 30 ljet TV-emisije Dobar dan Hrvati i 40 ljet hrvatske radio-emisije na gradišćanskom valu ORF-a daju šansu da pomislimo na to, ča je to doneslo svega do­broga — i u pogledu na infor­miranost, za zbliženje Hrvatic i Hrvatov od „Gijece do Žamara“, za širenje jezika a ne na zadnje i za obuku, pod­u­čavanje naših ljudi (barem ako redovito slušaju i gledaju hrvatske emisije).

Činjenica je, da ako se ORF pojavi na nekoj priredbi, onda tim automatski do­s­taje drugu, višu kvalitetu u očima i organizatorov a naravno i gledateljev. Nadalje je činjenica, da pred kamerom ili mikrofonom rijetko gdo kritički a da ne bi rekli nega­tivno govori o tom ča je ka­m­e­ra snimila ili mikrofon.

To znači, televizija nam i u manjinski posli kaže prije sve­ga lipi, dobri, zadovoljni i sri­ć­ni kao i uspješni svit. A to nam je pod svaku cijenu potribno, da si očuvamo, ili zn­a­mda još i ojačamo našu svist, po­zvanje jezika. A ne na zad­nje: ORF, Hrvatska redakcija je daleko najveći poslodavac kod koga se s poznavanjem hrvatskoga jezika more ne­što zaslužiti, a to svakako još i natprosječno. Živio ORF!

Kategorije