Austrijski ministar zdravstva iz redov stranke Zelenih Ru­dolf Anschober, ki je u­jedno i ministar za socijalnu skrb u svojoj izjavi je rekao za au­strijski radio Ö1 kako si „mo­re zamisliti povećanje naknade za nezaposlene“, kih u Austriji sad zbog ko­ronakri­ze ima već od pol milijuna.

BEČ — „Apsolutno sam pr­i­pravan za razgovore“, poručio je Anschober. Napomenuo je kako je za takovu odluku po­tribna većina glasov koalicij­skih partnerov Zelenih — na­rodnjakov (Övp). Dodao je ka­ko je jur glasnogovornik za so­cijalna pitanja Zelenih Markus Koza tražio da vladajuća koa­licija hitno razmotri pitanje po­većanja naknade za nezaposl­e­ne, ke je koronakriza dopelja­la na rub životne egzistencije.

„To ćemo sada zajedno razraditi, kao jednu od već opcijov u traženju rješenja“, najavio je austrijski ministar socijalne skrbi, zdravlja i njege u razgovoru za radio Ö1.

„Polazim od toga da ćemo u slijedećih četiri, pet tajedan najti rješenje i izajti s prijedlo­gom postupanja, kim bi pobolj­šali životnu situaciju svih lju­di ki su bez posla“, istakao je m­i­nistar Anschober.

Austrijska Socijaldemokra­t­ska stranka (Spö) na čelu s predsjednicom Pamelom Ren­­di Wagner takaj jur dugo traži povećanje naknade za nezapo­slene i predlaže da se neto ba­za za obračun isplate poveća sa sadašnjih 55 na 70 posto.

U Austriji su krajem maja bez posla bile 517.122 osobe. To je 174.000 nezaposlenih već nego u istom misecu pro­š­lo ljeto. Ono ča posebno zabri­njava i poziva na uzbunu je iznadprosječno visoka stopa ne­zaposlenosti mladih (+ 103,8%) tr strancev ki nisu austrijski d­r­žavljani (+ 90,2%). U svakom slučaju rekordna besposlica u poslijeratnoj Austriji, zaklju­ču­ju mediji i dodaju kako je nje vrhunac zabilježen sredinom aprila kada je u potragi za po­slom bilo rekordnih 588.000 osob. Da Austrijancem, ali ni državi trenutačno nije lako go­vori i podatak da uz ogroman broj nezaposlenih na jednoj strani, na drugoj strani ima još i 1,4 milijuna zaposlenih ki dje­laju „samo“ skraćeno. Ne zato jer to želju nego zato jer to mo­raju zbog financijskih poteškoć poslodavcev, prouzročenih koronakrizom.

(Snj. Herek)

Kategorije