Kulturna zadruga u Velikom Borištofu je 14. januara pozvala na svoj jubilarni deseti bal. Glavna tema bala, ki svako ljeto ima posebno geslo, je ov put bila „Balkan“. Kako je za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće naglasila ljetošnji glavni organizator bala i bivši predsjednik Kuge, dipl. inž. Mirko Berlaković, odlučili su se za ovo geslo „Balkan“, jer se u njem zrcali multikulturnost, ka da odgovara glavnomu cilju i identitetu Kuge.

Balkan uključuje hrvatski element ali i sve ostale zemlje Balkana, to znači šarolikost i multikulturalnost — je istaknuo di Mirko Berlaković. Muzički je i ovput Kuga-bal bio doživljaj, ne na zadnje i zato, jer su u polnoć nastupili pred svim mladi muzičari, ki su izrasli iz kuginoga krila.

 

VELIKI BORIŠTOF — Geslo i ovoljetnoga Kuga-bala se je i ovput izrazilo u dekoraciji i programu. Kako je naglasio di Mirko Berlaković, glavni odgovorni za ljetošnji bal, oko 50 ljudi je puno, puno uri besplatno uložilo u oblikovanje i uredjenje ovoga bala. Veliku dvoranu su kinčili farbami zastavov zemalj, ke se nahadjaju na Balkanu, a foaje su oblikovali kao bazar. Bar su prezentirali kao „ex-jugo-bar“ u farba črljeno-bijelo-plavo i s fotografijami bivših velikanov Balkana, a za bajzl je bio dekoriran u znaku Makedonije.

 

Pravoda bi se tribalo i odrediti, ča znači „Balkan“. Tako se zove brigovlje na jogoistoku Europe, a u prenošenom smislu se tim opisuje regija, u tom dijelu Europe. Zavaljujući brojnim dogadjajem na ovom prostoru i političkim neredom i ustankom kao i bojem „Balkan“ ima dijelom i negativan prizvuk. U pogledu na jezičnu mnogostrukost, vjersku toleranciju u prošlosti kao i nekakovoj politički livičarski naklonjenomu stajališću pristašev, „Balkan“ i dandanas još začara brojne ljude, pred svim i mladje. Posebno se to kaže i kod aktivistov i ljudi, ki dohadjaju u Kulturnu zadrugu, u Kugu u Veliki Borištof.

 

Važna točka, dakle politička podsjetnica, poruka bala i ovput je bilo otvaranje bala, ko je počelo s poetskom scenom, prikazom obitelji, ka se jutro stane i sjedne k ručenju za stol. Sin se oprašća od roditeljev i se koferom otpravi u svit. Tim su kanili pokazati na to, da su ljudi iz Balkana zbog gospodarske teške situacije prisiljeni pojti u inozemstvo, je rekao Mirko Berlaković. S druge strane stoji Balkan za „šarolikost i veselje“ ko su člani Kuge izrazili u prikazi plesov iz Hrvatske, Srbije i Makedonije. Kako je nadalje rekao „prvih pet ljet su bali tekli, ali bili smo na granici i pred pitanjem: ćemo dalje s bali ili prestati?“. Od šestoga bala, ki je stao pod geslom „Cuba libre“, je pala odluka, da ćedu prijatelji Kuge svu dekoraciju za bal napraviti dobrovoljno.

 

„Cijela dekoracija za bal se napravi u tri tajedni med božićnimi svetki ča do bala. Prik 50 ljudi žrtvuje svoju snagu i čuda vrimena za dekoraciju i program otvaranja i na polnoć“ je rekao Mirko Berlaković i šaca, da dobrovoljci svako ljeto ulažu 600 do 700 uri za to. Mirko Berlaković je jako zadovoljno rezimirao ljetošnji bal, ki je bio ljetos potpuno rasprodan.

 

Ljetos Kuga slavi 30. obljetnicu postojanja. Jubilej ćedu svečevati cijelim redom priredab. Bal je bio prvi dogodjaj. Glavna priredba da će biti na jeseni — je najavio Mirko Berlaković.

(uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije