Folklorna grupa Hatsko ko­lo ljetos na nekoliko terminov svečuje 20. obljetnice uteme­ljenja ovoga folklornoga dru­štva u Novom Selu na Hati. Subotu, 5. julija odgovorni  su pozvali na prvi kultinarijum i kinovečer. Priredbu su održali pod vedrim nebom u farskom vrtu. Za ovu priliku su priredili pet različnih tradicionalnih hrvatskih jilišev.
Pod peljanjem šef-kuharice Relike Ambruš su nudili fržonovu supu sa šćipanci a nadalje žgance s ugorkovom salatom,

kobasice sa zapraženimi krumpiri, peče­nje sa zeljem i fanjki, a za desert sukane i žemljene frite. Pri obilj­nom jilu su pokazali film »Ka­de god su svatski« o piru u selu.

 

NOVO SELO — Odziv na kultinarijum subotu, 5. julija na farskom vrtu u Novom Se­lu je bio jako dobar, jer je jur pred priredbom oko 200 ljudi kupilo kartu za svih pet jili­šev. Kako je naglasio potpredsjednik Hatskoga kola, mr. Martin Miletić „logistički je to pravoda bio velik izazov“. Pod režijom bivše krčmarice Aurelije Ambruš i profesionalnoga ku­hara je cio šereg pomoćnikov najprvo doprimio alat za kuha­nje i posudje u farski dvor, da bi mogli skuhati obiljni meni pet različnih jilov — za goste.

 

Po jilu, kad se je jur bilo za­škurilo, su isto pod vedrim ne­bom u lipo uredjenom vrtu, u predivnom ambijentu pokaza­li film „Kadegod su svatski“, film o pirovni običaji u Novom Se­lu. Igranu dokumentaciju novoseoskoga pira je snimilo Hatsko kolo pred 14 ljet.

 

Hatsko kolo ljetos svečuje 20. obljetnicu svojega uteme­ljenja odnosno postojanja. U ovih do sada 20 minulih ljet je ovo folklorno društvo uz spo­menuti dokumentarni film »Ka­de god su svatski« u režiji Milorada Samar­džije na teme­lju zapisov mr. Pet­ra Huisze i uz njegovu usku suradnju kao i cijeloga sela o još uvijek ži­vih pravic i pirovskih obi­čajev u No­vom Selu, snimi­lo nekoli­ko nosačev zv­u­ka (tj CD-jkov) i orga­niziralo bezbroj i većih priredab.

 

Zva­na toga su pred dvi­mi ljeti u No­vom Selu ponovno uteme­ljili i ka­zališnu sekciju. Kako je nadalje ovim povodom slavlja naglasio pot­pr­e­d­sjed­nik Hatskoga kola a ujedno i kantor u selu, mr. Martin Miletić „…u minulih 20 ljet smo imali čuda i jako lipih priredab, ke su potribovale i čuda napo­ra…“ i je z­a­dovoljno bilancirao ova dvoja minula deset­lje­ća u pogledu na aktivnosti o­vo­ga folkl. društva.

 

Nastaviti ćedu sa svetačnosti 4. oktobra kada predvidjaju tan­čenu zabavu s grupami Gaz­de i Pinkica, dan k­ašnje će biti svetačni akt kao i folklorno ot­p­o­d­ne.      

 

(uredn.)

 

Slike