Kroz pregovore Srbije s EU Hrvatska pokušava riješiti dugotrajne probleme u odno­si s Beogradom. Prije svega rič je o bojnom nasljedju i nepovoljnom položaju Hrva­tov u Vojvodini. „Naši su z­a­htjevi legitimni i poznati: pu­na suradnja Srbije s Haškim sudom, puna primjena dom­a­ćih i medjunarodnih obavezov Srbije u obrambi ma­nji­n­skih prava, znači i prava hrvatske manjine u Srbiji, i is­to tako cilj izbigavanja konfliktov pravosudja u procesu­iranju bojnih zločinov — objašnjava hrvatski ministar vanjskih poslov Miro Ko­vač. Pod posljednjim podrazumiva ukidanje mogućnosti da Srbija sudi za bojne zločine počinjene u Hrvatskoj tijekom Domovin. boja, a ča je do sada teško optere­ći­valo o­dnose Zagreba i Beograda.

NOVI SAD — „Hrvatska kao ključnu prepriku u razvijanju odnosev vidi potpuno rje­šava­nje pitanja nestalih, dokle Srbija inzistira na pitanju izbig­lih Sr­bov“ veli u razgovoru za DEUTSCHE WELLE Goran Ba­n­dov, prodekan Visoke ško­le me­djunarodnih odnosev i diplomacije Dag Hammarskjöld.  Bandov je uvjeren da pristupne pregovore bilo ke države s EU-om ne triba dodatno opte­rećivati s bilateralnimi pitanji pa misli da Hrvatska kao odgovorna članica triba nastaviti pružati snažnu podršku priklju­čivanju zemalj Jugoistočne-Europe u EU-u, jer je to u kona­č­nici i neupitni hrvatski inter­es. „Odluka o otvaranju prego­vorov će nastupiti čim pregovaračka pozicija EU bude jednoglasno usuglašena. Čini mi se da bi se početak pregovorov u tom poglavlju mogao dogoditi još u juniju 2016. ljeta za vrime nizozemskoga predsjeda­nja Vijećem EU-a, pod uvjetom da postoji nužna politička vo­lja svih zainteresiranih akter­ov“… U situaciji kada Hrvat­ska svaki trenutak očekuje pad vlade T. Oreškovića, po­stavlja se pitanje kako će pr­o­mjena vlasti uticati na pregovore.

Dugi pregovori

No, dr. Bandov upozorava da je pregovaranje dug postupak tijekom koga ćedu se pro­mi­niti brojne vlade u cijelom redu europskih držav i da to ne bi smilo uticati na pregovara­čke pozicije. 
Tomislav Žigmanov, ravnatelj subotičkoga Zavoda za kul­turu vojvodjanskih Hrvatov, kao probleme navodi osnaženo antihrvatsko raspoloženje u srbijanskoj javnosti tr negativan stav Srbije na najavljenu beati­fikaciju Alojzija Stepinca, pr­o­tiv ke su korake poduzeli naj­viši dužnosniki ne samo Srp­ske pravoslavnre crikve, nego i države Srbije. „U Hrvatskoj se na političkoj razini govori o unaprjedjenju prava hrvatske manjine u Srbiji, posebice u kontekstu stvaranja okvira za srbijanske pregovo­re s EU-om. No realno, prosječne gradjane Hrvatske malo zanimaju njevi sunarodnjaki u Sr­biji. Uzrok je ta ča, za razliku od Srbije, Hrvatska još uvijek nije u javnosti razvila ćutljivost za pitanja Hrvatov ki živu izvan Hrvatske“, veli Žigmanov. (E. Soudil)

G. Bandov — prodekan Visoke škole medjun. o­d­nosev i diplomacije Dag Hammarskjöld:
Hrvatskoj manjini triba za­jamčiti mjesto u parlamentu!

„Zašćita manjin, kako srpske u Hrvatskoj, tako i hrvatske u Srbiji, uspješno je integrirana kroz niz pravnih domicilnih, bilateralnih i medjunarodnih dokumentov. Glavni izazovi su u prostoru implementacije pra­vnih rješenj. Srpska zajednica u Hrvatskoj trenutačno ima za­jamčene tri zastupnike u Sab­o­ru, ki se biraju prema posebnimi izbornimi pravili, prilago­djenimi za predstavnike ma­njinskih zajednic. Iako osobno nisam zagovornik načela reciprociteta, uvjeren sam da bi bi­lo mudro da i Srbija zajamči svojim državljanom, ki su pripadniki hrvatske nacionalne manjine, zastupničko mjesto u Narodnoj skupštini kako bi se tom ponajprije simboličnom gestom dodatno učvrstilo nje­vo mjesto u srbijanskom društ­vu, ali i kako bi se glas hrvat­ske zajednice u Srbiji mogao jasnije čuti.

(GLAS SLAVONIJE)

Kategorije