Omladinsko društvo u Velikom Borištofu Barani je na Vazmenu nedilju, 1. aprila opet pozvalo na svoj jur tradicionalni »Vazmeni tanac«. Već od 400 gostov je pohodilo zabavu, pri koj su nast­u­pili tri muzički sastavi. Iz H­r­vatske su si ov put pozvali sa­stav Gospodari tambure.

VELIKI BORIŠTOF — Priredbu najaviti za osam uri navečer u medjuvrimenu je za­pravo bez smisla, a to ne sa­mo u sridnjem Gradišću. To je u najboljem slučaju za one starije semestre, ki ionako naj­radje projdu prlje nego poči­nje biti preglasno. Ljudi doha­djaju prilično kasno na za­ba­ve, ča je u naj­bo­ljem slučaju do­bro za krčmare u okolici, kod kih se mladi pri­pravljaju u po­gledu na piće i na „ugrijanje“. Tako je sve če­š­će i u Kugi u Velikom Boriš­tofu, u koj je i ov­­put bilo jur daleko iza deset uri, kada je pu­blika „naruka­la“ u sve većem broju. Ali toga si je bila svisna i predsjednica Baranov i glavna i odgovorna organizatorica ovoga »Vazme­noga tanca« Ana Zvonarić, ka nije pokazala nervozu. Ima­la je pravo: dvorana se je pak ko­načno napunila s već od 400 ljudi, preteženo mladine.

Večer su svojom svirkom za­počeli Gospodari tambura iz Jastrebarskoga, nedaleko Zagreba. Ov mla­di tamburaški sastav osnovan je 2005. lj. Na  početku svoga djelovanja sviraju pod imenom Veseljaki i p­eljanjem Ivana Hlebića. 2008. minjaju ime i počinju ozbilj­ni­je djelati i vježbati tr si, pre­ma prijedlogu Valentine Blažek, sestre pjevača, dodiljuju novo ime, Gospodari tambura! Na­stupaju, stvaraju svoju publi­ku i fane, izvodu covere, prepje­ve i stvaraju autorsku glazbu. 2014. počinju djelati s promotoricom Dajanom Podolski Gračanin ka ih upoznaje s M­a­riom Vestićem, autorom svih hitov grupe Opća Opasnost i Markom Zeljkovićem, reda­te­ljem spotov, a zatim i s Tonijem Lovićem u čijem studiju snimaju pjesmu „Nije krivo more“. Člani Gospodara tambura su: Dino Blažek, glavni vokal, brač 1 (bas prim), Fi­lip Hlebić, prima, back vokal, Mar­ko Dugić, kontra, back vokal, Ivan Galović, brač 2, back vo­kal, Mario Volarić, brač, back vokal i Stjepan Šebeačić, bas, back vokal. Kao magnet za publiku i vr­ho­vna atrakcija ovoga večera su ovput nastupili domaći is­kuše­ni Bruji. Ovi i dan­danas još pri­vl­a­ču i mladinu ino zreliju publiku, je rekla A. Zv­o­na­rić. Potom je zakurio gostom Jay Bow, rockeri iz Vulkapro­dr­što­fa u sjevernom Gradišću.

Svoju dojdu­ću priredbu će­du Barani imati koncem aprila postavljanjem majuškoga dri­va u velikoborištofskom par­ku.

(uredn.)

Kategorije

Slike