Na Majikin dan u Ugarskoj, nedilju 4. maja u Juri su odr­žali tradicionalo hrvatsko sho­dišće ka „Krvave suze to­čećoj Mariji“, u medjuvrime­nu jur 43. po redu shodišće u Jurskoj katedrali. Ljetos je sudjelovalo već ljudi nego lani, polag organizatora kanonika Jive Šmatovića ih je bilo oko 700, pretežno Hrva­tov iz Ugarske, Austrije i Slovačke. Jurski biškup dr. Lajos Pápai je pozdravio vjernike na hrvatskom jeziku. Glavni celebrant je bio varaždinski biškup mons. Josip Mrz­ljak, ki je u svojoj prodiki uz ostalo naglasio, kako važ­no je o­čuvanje hr­vat­skoga jezika.

 

JURA — Hrvatska državna samoupr­a­va svako ljeto organizira Hr­vatsko državno shodišće za hrvatske vjernike. U prošli lj­eti održali su shodišće u Zalskoj (u Komaru), u Ba­čko-kiskunskoj (u Santovu), u Podravini (u Drvljanci) i u Baranjskoj županiji (u Ðudu) tr 2008. ljeta u Jursko-mošon­sko-šopronskoj ž­u­paniji u Kolj­nofu. Ovo ljeto je Hrvatska dr­žavna samouprava pozvala na Hrvatsko dr­žavno shodišće po­novo u Jursku županiju. Na inicijativu Miša Heppa, pred­sjednika Hds-a je svečano hrvatsko mašno slavlje bilo pov­o­dom velikoga hrvatskoga sh­o­dišća u Jurskoj katedrali 4. m­a­ja. Na ovo dr­žavno sho­dišće su ljetos do­šli hrvatski vjer­niki iz cijele Ugarske, iz Ba­čke, Ba­ranjske, Peštanske, Šomodj­ske, Zalske županije i glav­no­grada Bu­dim­pešte. Varaždin­ski biškup mons. Josip Mrzljak je svečevao mašu pri shodiš­ću i je bio i svetačni prodikač.

 

Došao je ov put zvanaredno visok broj vjernikov iz cijele Ugarske kako jur duže ne, jer Hrvatska državna samouprava je ov dan proglasila Hrvatskim danom i pozvala hrvatske vjer­nike iz cijele Ugarske, da doj­du u Juru. Na hrvatsko shodišće su doputovali ov put i Hrvati iz Pešte i južne Ugarske. Sudjelivali su i veleposlanik Hrvatske u Ugarskoj, Go­r­dan Grlić Radman i predsjednik Hrvatske državne samouprave, Mišo Hepp kao i zastu­p­nik u Ugarskom parlamentu.

 

Hrvati hodočastu u Juru od 1972. ljeta. Inicijator je prelat, kanonik Ferenc Benković ro­dom iz Bizonje, ki pelja veliku faru na rubu Jure. Ljetos su mašu muzički oblikovali zbor i tamburaši iz Novoga Sela i Bijeloga Sela pod peljanjem Kristine Horvat. Na orgulja je svirao kantor u Čunovu, Jive Máasz. Organizator hrvatskoga shodišća u Juri je ravnatelj hrvatske sekcije jurske biškupije, kanonik Jive Šmatović. U redu duhovnikov je bio i Antal Németh, farnik u Koljnofu, ki svečuje u ovom ljetu svoju zlatu mašu, to je pedese­tu obljetnicu posvećenja za du­hovnika. Ovomu jubileju mu je pri kraju posebno čestitao i Jive Šmatović.

 

Kako je rekao biškup Mrz­ljak u svojoj prodiki uz ostalo „Sada smo svi zajedno u Europskoj uniji. Morebit smo po­sebni, da živimo vjeru, da svidočimo o tom ča danas znači vjera (…) Marija nas povezuje i u ovom Marijanskom hodo­časnom mjestu. Marija daruje život i vjeru…“.

 

Ča se tiče povijesti Milosno­ga kipa Blažene Divice Marije u 1655. lj. je irski biškup Walter Lynch doprimio milosni kip Blažene Divice Marije u Juru. 17. marca 1697. lj., na smrtni dan irskoga patrona Pa­tri­ka, su iz Marijinoga kipa curile su­ze. Marijine suze su ončas utrli rupčacom, koga da­nas čuvaju kao relikviju u Ju­ri. Po maši koris­tu vjerniki mogućnost, da bi se sa svojimi pro­š­njami okrenuli Blaženoj Divici Mariji i da kušnu rup­čac. Ju­ra je jur prik 300 ljet dugo ho­do­časno mjesto.

 

Večernjicu je na ovu nedilju peljao farnik u Gijeci, Zdravko Gašparić, a pred tim su tamburaši iz Gradišća zasvirali na trgu pred crikvom.

(uredn.)

 

Kategorije

Slike