K 80. rodjendanu se zvećega pišu retrospektive o jubilarovom djelovanju. I kod našega slavljenika bi prez većega iskanja našli priličan broj zaslug, djel i odlikovanj. O si­m­poziju u čast Nikole Benčića prilikom njegovoga 75. rodjen­dana pisale su Hrvatske novine opširno. Jur njegov dota­dašnji opus dao bi slavljeniku pravo, da se postavi na najviši pijedestal u red s najzasluženijimi velikani našega maloga naroda. Bibliografija njegovih djel u »Zborniku o Nikoli Benčiću« spominje do 2016. ljeta 616 jedinic, a nje sastavljač Petar Tyran sām priznaje, da nije potpuna. No Nikola nije ni na mig razmišljao o tom, spla­zniti na neko visoko podnožje ili sjesti u komotni naslonjač, uzdisajući tamjan kadionic i uživajući različne hvalospjeve.

U ovi peti ljeti po simpozijumu mu stvaralačka snaga i znatiželja (a i ljudi) nisu dali mira, a da ne doda vijencu svojih o­stvarenj već listi, nego ih mno­gi drugi dospenu uplesti u svoj lovorov vijenac tijekom cijeloga svojega aktivnoga života. U tom relativno kratkom razdob­lju izašli su od većih ostvarenj četiri sveski o hižni imeni u hrvatski seli širom Gradišća i zapadne Ugarske, pri kom opširnom djelu Nikola Benčić nije samo obdjelao imena južnoga Gradišća, nego je u saž­e­tom i vrlo preglednom uvodu predstavio svako pojedino se­lo s podatki o zemljopisu, govornom krugu, o povijesni varijanta selskoga imena, o fari, o znamenitosti i o razvitku stanovničtva. Tim olakšava ta­korekuć ne samo stranjskim korisnikom orijentaciju o zastupljeni seli, nego potiče i sa­me stanovnike dotičnoga se­la, da se počnu baviti osebujnošću svoje najbliže okolice.

Istančana ćut za to, ča je Gradišćanskim Hrvatom na duhovnom polju najjače potribno, potakla je jubilara sigurno i k suradnji na drugom jednom projektu, čiji plod je pred kratkim predstavljen u Zemaljskom študiju Orf-a u Željeznu, to je »Povijest Gradišćanskih Hrvatov«, napisana u suradnji sa Štefanom Zvona­rićem i Miroslavom Šašićem. U dosadašnji austrijski udžbe­niki za povijest se je uloga Gradišćanskih Hrvatov jako zanemarivala. No za identitet i zdravu samosvist pojedinca je od velike važnosti ne samo poznavanje peršonskih podat­kov i vlašće obitelji, nego i zna­nje o narodu, komu pripada, ča je ta narod pridonesao i pridonaša duhovnomu, društvenomu, kulturnomu i gospodarstvenomu razvitku svojega kraja u sadašnjosti i prošlosti. Ova knjiga nudi potribne informacije, kih u udžbeniki većinskih narodov ne moremo najti, a to znanje ponudja i dja­kom i nam odrašćenim. Predestiniran autor takovoga pregleda je prez svake dvojbe naš Nikola Benčić, ki je zažiljen u svi tri kulturni krugi, ki su mje­rodavni za naše područje, u hrvatskom, ugarskom i austrijanskom, skupa s odličnim zn­a­njem i trih jezikov te krajine.

Tim intimnim poznavanjem našega kraja su protkana sva Nikolina djela od prvih danov njegovoga znanstvenoga djelovanja, početo od disertacije o Miloradiću. Fascinacija za pjesnika i znanstvenika Miloradića nije ostavila Benčića do dana današnjega. Nikola se tu­ži, da se o Miloradiću nije pojavila niti jedna monografija, pa se odužuje velikomu um­jetniku riči i znanstveniku knjigom »Miloradić. Ži­vot djelo i poslov­a­nje Mate Meršića Miloradića 1850.-1928.«, ku je iz­dao projduće ljeto u vlastitoj nakladi. Pokidob da su jur sve knjige to­ga izdanja podiljene, a zanima­nje veliko, Hkd je preuzelo dr­ugu nakladu. Po mojem skromnom mišljenju knjiga sli­ši na stol svakoga Gra­diš­ćan­skoga Hrvata, komu je na sr­cu naš lipi jezik. Stoprv Miloradić je našemu jeziku na genija­lan način otpro one izražajne mogućnosti, ke odlikuju moderni književni jezik.

Najistaknutije mjesto u Ben­čićevom opusu zauzimaju dvi knjige »Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921.«, Zagreb 1998. i »Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas«, Zagreb 2000, čije drugo prošireno izdanje je izašlo 2013. u nakladi Zigh-a.

U tom djelu daje autor pregled cjelokupnoga književnoga stvaranja Gradišćanskih Hrvatov. Uz akribično sakupljen i pregledno predstavljen materijal imaju knjige i tu veliku prednost, da donašaju i primjerke iz svake grane naše književnosti, med njimi i ne­ke teško pristupne tekste. U krat­ki i sažeti uvodi i ocjena odredjenih razdobljev kot i stvaralačtva pojedinih piscev nas au­tor upoznaje s glavnimi predstavniki naše književnosti. S punim opravdanjem smatramo Nikolu Benčića najboljim poznavateljem gradišćanskohrvatske literature. Kot dugoljetnomu pedagogu poznate su mu i potriboće u školi. Naši djaki se u školi upoznavaju skoro isključivo s predstavniki nimške i rijetkimi primjeri svitske literature, pak u nji s vrimenom raste sve već ćut, da sami nimamo nekih spomena vridnih predstavnikov pisane riči. A asimilaciji ništ ne pomaže bolje nego kompleks manjevridnosti. Znajući za tu činjenicu, akademik Nikola Benčić dao je našim djakom i študentom u ruke knjigu, ka će je svojim opširnim gradivom i svojom razumljivošću poticati na podrobnije bavljenje na­šom književnošću, a uči­teljem nastavno pomagalo, na temelju koga neće već biti moguće za­obajti u školi našu duhovnu povijest.

Ako k tomu još dodamo nje­gove knjige o kazališću i mnogobrojne članke, onda je u Gra­dišću ostao kumaj ki književ­ni pokušaj na hrvatskom jeziku, koga Nikola Benčič ne bi bio opazio i na svoj pozitivni i dobrohotni način ocijenio.
Naš gradišćanskohrvatski duhovni vidokrug Nikola širi i svojom bogatom izdavačkom djelatnošću i svojim poticanjem i pokazivanjem na polja, ka čekaju, da je gdo obdjela. A čudaputi, kad se ne najde težakov, gospodar se sam primi posla. Njegovu suradnju i na svi na­ši veći jezični projekti i prizn­a­nja, ka je stekao u zemlji i iz­van nje, prikazana su jur opširnije u novina, televiziji i na radiju.

Nam još samo preostaje, da mu od srca čestitamo i poželjimo još mnoga ljeta u zdravlju i poletu, no i u veselju u kru­gu njegove obitelji. Zahvaliti se moramo i Eriki, ka si je strp­ljivo dilila Nikolu s njegovimi mnogobrojnimi zadaćami.

Dragi Nikola, dopusti mi još dodatnu želju: Da budeš mo­gao malo mirnije uživati svoja zrelija ljeta, željim ti da najdeš tu kariku, on „missing link“ na lancu, ki bi povezao prekinuti lanac med Mekinićem i Horvaczkim evangyelyem.

Ad multos annos!

(Ivo Sučić)