Pri nediljni izbori za općinske savjete i načelnike širom Gradišća je bio veći broj podiljenih mandatov, ki su stali na raspolaganje, zbog većega broja stanovničtva nego pred pet ljet, 2007. ljeta. Samo u jednom selu, u južnogradišćankoj Žarnovici (Heugraben), se je smanjio broj mandatarov za dva, tako da je svega skupa stalo na raspolaganje za deset mjest u općinski savjeti. Najveć novih mjest je sada u općinskom savjetu Rasporka, kade je narasao broj zastupnikov za četira mjesta.

 

ŽELJEZNO — U prispodobi s 2007. ljetom je Socijaldemokratska stranka u hrvatski ili mišoviti općina Gradišća zgubila svega skupa 10 mandatov. Po dva mandate je zgubila u Čajti, Kalištrofu, Pandrofu, Štikapronu, Vorištanu, Vulkaprodrštofu i Žarnovici.
 
Po dva mandate je SPÖ dobio u Celindofu, Rasporku i Klimpuhu, a tri mandate su socijaldemokrati mogli osvojiti u Verešvaru.
 
Ča se tiče ÖVP-a, Narodna stranka je osvojila svega skupa 9 mandatov već nego još pred pet ljet. Najveć mandatov, i to po 3 je ÖVP osvojio u Štikapronu i Vorištanu. Po dva mandate je dobio u Čajti, Kalištrofu i Klimpuhu. Najveć zgubila je Narodna stranka u Verešvaru, kade sada ima za tri mandate manje nego u Žarnovici. Ovde imaju dva mandate manje.
 
U pogledu na Slobodarsku stranku, FPÖ, ona je kandidirala u 7 hrvatskih odnosno mišovitojezični općina Gradišća. U Otavi i Rasporku je dobila po jedan mandat, a u Pandrofu i Vorištanu je FPÖ zgubio po jedan mandat.
 
Zeleni su mogli držati broj svojih mandatov. Novi mandat su dobili u Uzlopu, ali zato su ga zgubili u Štikapronu, kade ovput već nisu kandidirali. U Velikom Borištofu su Zeleni minjali svoj naziv u Neodvisni zeleni, a broj mandatov je, kako i u Frakanavi-Dolnjoj Pulji ostao isti.
 
Različne druge liste su najveć dobile pri ovi izbori, u prispodobi s 2007. ljetom. Veljek sedam (7!) dodatnih mandatov (ima ih sada 14) je dobila Lista Pandrof (Lipa). Novo se je formirala Lista gradjanov veleopćine Bandola i je dobila dva mandate. Neodvisna seoska lista u Vulkaprodrštofu je osvojila jedan dodatni mandat (ima ih sada 5).
(uredn.)

Kategorije