U Gradišću je pandiljak, 3. septembra počela škola za 32.300 školarov i školaric, a takaj i za 4.216 pedagogic i pedagogov. 2.685 dice je po prvi put prešlo prag škole u svojem selu ili gradu i su po prvi put sidili za školskimi škamlji. S novim školskim ljetom su upeljali i različne novotarije. Tako ravnateljice i ravnatelji škol sada sami m­oru odlučiti, koliko školarov će siditi u pojedinom raz­redu. U hrvatskom školstvu će dojti do velike sadržajne promjene.

ŽELJEZNO — U dvojezi­č­ni škola sridnjega i južnoga Gradišća početo s novim ško­l­skim ljetom podučavaju po prin­cipu imerzije. To znači, na dv­o­jezični škola jedan tajedan po­d­učavati po hrvatsku, a drugi ta­jedan po nimšku. Na ta način predvidjaju od sada podučava­ti sve školske predmete. To imerzivno podučavanje (= po­tonuti, uroniti u drugi jezik) u dvo­jezični škola ćedu znanstveno sprohadjati. Dvojezični pedagogi iz Gradišća su ljetos u marcu u Koruškoj hospitirali pri podučavanju po principu imerzije.

Uza to će Gradišće kao jedina savezna zemlja u Austriji s ovim školskim ljetom testira­ti takozvane školske clustere. Konkretno to znači, da ćedu složiti već škol, ke pak imaju jedno peljačtvo, je izjavio obra­zovni dire­ktor u Gradišću mag. Heinz Josef Zitz.

(uredn.)

Kategorije

Slike