Na dan Pre­svetoga Trojstva, 15. junija su se u ho­dočasnoj crikvi Črne Ma­do­ne u Koljnofu (Ugarska) o­kupili, subrati, vjerniki, ho­dočasniki i poštovatelji far­nika Antala Németha iz Au­strije i Ugar­ske da bi s njim skupa dali hvalu za njegovu 50 ljet dugu duhovničku i dušobrižnikču službu.
Pred 22 ljeta kad je došao u Koljnof si je zeo za cilj, da će se truditi za očuvanje hr­vat­sk­o­ga jezika i tako je nau­čio bez poteškoć na hrva­t­skom jeziku služiti sv. maše.

 

Njegov subrat Franjo Ju­hos je u svojoj prodiki ista­k­nuo va­žnost farnika u jednoj zajed­nici od rodjenja sve do smrti. Oni moraju u molitvi sproha­djati svoje vjernike na duho­v­nom putu iako je to ponekad i jako teško.
Na svetoj maši su farnika Németha pozdravili László Knull (predsjednik mjesnoga crikve­no­ga savjeta); parlamentarni zastup­nik Matija Firtl; u ime općine Koljnofa načelnik Franjo Gr­u­bić ki je odmah uručio po odluki Seo­ske samouprave Pro Urbe n­agradu slavljeniku; Ingrid Klemenčić (predsjednica Hr­vatske samouprave Ko­lj­nofa); Agnjica SárkŒzi (direktorica Osnovne škole »M­ihovil Na­ko­vić«); Tinka Domnanić (pe­ljačica penzio­nistov Koljnofa) i dr. Joži Eg­re­šić (peljač Ho­dočas­n­oga dru­štva sv. Krištof u Koljnofu).

 

Svoj zlatomašnički blago­slov je dao na kraju sv. maše i Ri­chard Korzenszky prior sa­mostana u Tihányu, ki se je sk­upa školovao sa slavljeni­kom u Pannon­halmi. Uz orgulje se je čuo pr­e­lipi glas tamburov Koljnofskih tamburašev i že­n­ske klape Go­lubice. Na kraju maše su folkloraši pred ho­do­časnom crik­vom Blažene Divice Marije čestitali koljnofskomu farni­ku i zaželjili mu dobro zdravlje i sve najbolje za budućnost.

 

(ingrid klemenčić)