Petak, 21. junija navečer pred 25. Festivalom hrvatske kul­ture u Devinskom Novom Se­lu, su u amfiteatru Muzeja Hrvatov u Slovačkoj svečevali 15. rodjendan folklorne grupe Črip pod geslom „No­vosielske“. Sadržajno je bio uru dužičak program posve­ćen novoseoskim jačkam. Publiku su oduševili dvi ko­reografije „Uspavanke“ i „Riekanke“ u izvedbi najm­a­njih Čripakov ki su se predstavili u novi nošnja pod pe­ljanjem Martine Karolusove. Inspiraciju za n­o­ve točkaste noš­nje su našli u arhivni slika s po­četka 20. stolje­ća.

 

Predstavili su i jačke u izvedbi tamburaške i cimbalove muzike u aranžmani Stanislava Pa­lú­cha. Starija generacija tanco­šev je pokazala skupa s prijatelji iz grupe Ponitran koreografiju Petra Kollárika „Regrúti“. Nastup su polipšali i gosti na ovom jubileju: jačkarice Slávka Horváthová i Júlija Pokludová, Novosielski hlápi skupa s Rasťom Šimkovićem i muzička grupa Ferkovci. Ovi su svojim „čripom“ nadopunili mozaik rodjendana jubilara ovoga večera, grupi Črip.

 

DEVINSKO NOVO SELO  — Večer pred 25. Festivalom hrvatske kulture, su u amfite­a­t­ru Muzeja Hrvatov u Slovačkoj svečevali 15. rodjendan fol­klorne grupe Črip pod nazivom »Novosielske«. Kvalitetna tehnika i svića je podigla atmosferu cijeloga večera.

 

Na ovom mjestu se kanimo još jednoč zahvalit općini Devinsko Novo Selo, ka nas je financijski podupirala, organi­za­torom Hrvatskoga festivala za propagandu, svim kim su nastupali kao i našemu fanklubu, jer bez ovih svih ne bi došlo do ove priredbe.
Koncert je bio petak nave­čer, 21. junija, na predvečer fe­stivala, ispred Hrvatskoga  muzeja. Nastupali su svi — i prvi člani ove grupe, ali i novi mali Čripaci. Bilo je to sve sku­pa jako lipo.

 

Odgovorni u Čripu su uvjereni, da ćedu ovakove koncerte realizirat minimalno svaku drugu subotu navečer ovde u ovom eksternom prostoru, ka­de ćedu se minjati Rosica, Grbarčieta i Črip a bojsek i s gosti izvana.
Črip si svenek izmisli nešto novoga a tako je bi­lo i ovput. Pr­vi put se je u novo­načinjenom pro­storu amfite­atra Hrvatskoga mu­zeja Devinskoga Novoga Sela organizirala kulturna priredba. Ideja je došla od Martina Čo­reja, predstavnika op­ćine za kulturu u selu. Vjeruje­mo da će po uspješnom štartu ov pr­o­stor ostati živim mjestom za kulturu pod vedrim nebom.

 

U bliskoj budućnosti se morete veseliti na naše prired­be u Devinskom Novom Selu i to 21. septembra Gulašparty va Srci kao i Kušanje vina 23. novembra u prostorija Farsk­o­ga centra.      

 

(tekst: Čripaki)

(autor slik: Ljubica Gallova)

 

Kategorije

Slike