U Nimškoj je umro dugoljet­ni farnik Fileža i Mjenova Anton Slavić u starosti od 85 ljet. Svoju mirovini je prebavio u staračkom domu u Nim­škoj u blizini Kölna. Slavić je rodjen 10. junija 1934. lje­ta u Plajgori u Ugarskoj. Po školovanju u Juri, Pešti i na Pedagoškoj visokoj školi u Pečuhu je 1956. ljeta pobig­nuo u Austriju. Išao je da­lje u Nimšku.

KÖLN — Anton Slavić je u  Bonnu je studi­rao slavistiku, a kašnje teologiju. Djelao je u Kölnu, Le­ve­rkusenu i Langen­feldu a 18 ljet dugo je bio i dušobri­žnik hrvatskih gastar­baj­te­rov. 12 ljet dugo je bio farnik u File­žu. U 1965. ljetu u Köl­nu zaredjen za duhovnika. Od 1971. lje­ta je uz nimško dušobrižničtvo pre­uzeo i skrb za hrvat­ske gastar­bajtere. Slavić je pak 1989. lje­ta nastao farnik Fileža, a od 1993. ljeta početo i Mjenova. Na tom mjes­tu je ostao do kra­ja 2001. A. Slavić je 2015. ljeta u Köl­nu svečevao svoju zla­tu mašu.

Anton Slavić je bio dugoljetnik farnik Fileža i Mjenova. U to vri­me izašle su mu dvi zbirke pje­sam (jedna u Croatici u Budimpešti a druga, zapravo s istim sadržajem u Hštd-u u Že­ljeznu. Zbirka pjesam ima na­slov »Plajgorski zvoni« (2007.).

Od ra­ne mladosti A. Slavić piše hrvatske pjesme. U svojem rod­nom selu Plajgoru je dao obnoviti takozvanu Meršićevu hižu, u koj mu se je rodila majka. Stavio ju je na raspola­ganje za izložbe, školo­vanja i kao mjesto sastanka. Dakle A. Slavić je rodni dom svoje maj­ke darovao Plajgoru kao mjesto za kulturne priredbe.

(ur.)